Calendar

April 2024
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Obiect­ivele S.E.A.P. sunt :
a) obţinerea un­or condiţii de­cente de muncă şi viaţă pen­tru mem­brii săi, care să le permită acest­ora real­iz­area deplină a personalităţii lor, în acord cu aspiraţiile pro­prii şi re­spectarea demnităţii umane ;

b) con­sol­id­area pres­ti­giul pro­fe­sion­al prin asig­ur­area un­ei pregătiri op­time, pre­cum şi crearea un­or spaţii ad­ecvate pen­tru in­stru­ire, care să servească dezvoltării in­di­viduale a mem­brilor săi, utililizând pen­tru aceasta toate mijlo­acele le­gale ;

c) prezent­area de iniţiative şi par­ti­ciparea în com­isiile de dia­log so­cial, ca or­gan con­sul­tat­iv, pen­tru elabor­area acte­lor norm­at­ive prin­cip­ale şi secundare în in­teresul mem­brilor săi ;

d) con­centrarea forţelor în vederea respectării şi obţinerii un­or drep­turi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, salar­iz­are, protecţie socială, etc. ;

e) re­spectarea pro­gra­m­u­lui nor­mal de lucru şi plata in­teg­rala a orelor supli­ment­are prestate în zilele de re­paus săptămânal, de sărbători le­gale şi în celelalte zile în care, în con­form­it­ate cu reglementările în vi­goare, nu se lucrează ;

f) acordarea asistenţei jur­idice pen­tru cazurile în care sunt încălcate drep­turile mem­brilor ;

g) or­gan­iz­area un­or cur­suri de form­are şi in­stru­ire în scopul ridicării nive­lu­lui pro­fe­sion­al, cul­tur­al, so­cial şi sport­iv al mem­brilor săi şi înaintarea de propu­neri administraţiei pen­tru or­gan­iz­area un­or cur­suri, conferinţe sau studii de spe­ci­al­it­ate în fo­lo­sul mem­brilor, cu referi­re la act­iv­it­atea profesională şi sindicală a acest­ora ;

h) asig­ur­area un­ei apre­ci­eri obiect­ive şi reale a activităţii mem­brilor săi;

i) iniţierea şi desfăşurarea un­or acţiuni men­ite să sporească eficienţa activităţii pro­fe­sionale ;

j) asig­ur­area protecţiei lider­ilor de sin­dicat şi delegaţilor sin­dic­ali, atât pe durata man­datu­lui lor, cât şi dupa ex­pir­area aces­tuia ;

k) ne­go­ci­erea şi încheierea acordu­lui privind ra­por­turile de ser­vi­ciu pen­tru funcţionarii pub­lici şi a con­trac­tu­lui colect­iv de muncă pen­tru per­son­alul con­trac­tu­al cât şi ne­go­ci­erea con­tracte­lor in­di­viduale de muncă cu pat­ro­n­ate­le ce au lucrători în domeniu ;

l) pro­mo­varea de relaţii cu organizaţii sim­il­are in­terne şi ex­terne.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.