Calendar

April 2024
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Statut

                                             

Stat­utul Sin­dicatu­lui Naţional

al Specialiştilor Experţi în Achiziţii Pub­lice (S.E.A.P.)

CAP­IT­OLUL I. DISPOZIŢII GEN­ERALE

Art. 1 – De­nu­mire, scop, se­diu şi in­semne

(1) De­nu­mirea organizaţiei este “Sin­dicatul Naţional al Specialiştilor Experţi în Achiziţii Pub­lice”.

Sin­dicatul Naţional al Specialiştilor Experţi în Achiziţii Pub­lice (S.E.A.P.) din sis­temul instituţional al Min­ister­ului Ad­min­stratiei si In­ter­nelor din Ro­mania pre­cum şi funcţionari pub­lici cu stat­ut spe­cial din cadrul oricăror Min­istere, lucrători din or­gan­isme par­tic­u­lare, O.N.G., etc., s-a con­stitu­it în scopul apărării drep­tur­ilor şi promovării in­ter­es­elor pro­fe­sionale, eco­nomice, so­ciale, cul­turale şi sport­ive ale mem­brilor săi, prevăzute în legislaţia naţională, în tra­ta­te­le, acordurile şi convenţiile internaţionale la care Ro­mania este parte, în con­trac­tele colect­ive de muncă şi în legislaţia mun­cii existentă în domeniu.

(2) Sin­dicatul Naţional al Specialiştilor Experţi în Achiziţii Pub­lice, de­nu­mit în con­tinu­are Sin­dicatul, este organizaţie cu per­son­al­it­ate juridică creată de funcţionarii pub­lici sau angajaţii con­trac­tu­ali din domeniul achiziţiilor pub­lice, care îşi desfăşoară act­iv­it­atea con­form Le­gii 188/1999 republicată privind Stat­utul funcţionarilor pub­lici şi per­son­alul con­trac­tu­al din Min­sterul Administraţiei şi In­ter­nelor, de­nu­mit in con­tinu­are M.A.I., lucrătorii din domeniul par­tic­u­lar, care îşi desfăşoară act­iv­it­atea con­form Le­gii 31/1990 privind societăţile comer­ciale, salariaţii din O.N.G., etc., care îşi desfăşoară act­iv­it­atea con­form O.G. 26/2000, con­stitu­it în temeiul drep­tu­lui de liberă aso­ci­ere prevăzut de art. 9 si 40 din Constituţia României şi funcţionează con­form dispoziţiilor Le­gii nr. 54/2003 cu privire la sin­dic­ate şi a prezen­tu­lui Stat­ut.

(3) S.E.A.P. este un sin­dicat naţional şi este con­stitu­it pe prin­cipii de reprezent­at­iv­it­ate, egal­it­ate, sol­id­ar­it­ate in con­form­it­ate cu le­gis­la­tia din Ro­mania si le­gis­la­tia Uni­unii Europene.

(5) S.E.A.P. poate det­ine in­semne pro­prii in con­form­it­ate cu le­gis­la­tia in vi­goare.

Art. 2 – Raza de act­iv­it­ate a sin­dicatu­lui

Sin­dicatul reuneşte, fără dis­crim­in­are, pe baza liber­ului consimţământ, salariaţi şi pen­sion­arii din sis­temul instituţional al Min­ister­ului Administraţiei şi In­ter­nelor, pre­cum şi funcţionari pub­lici cu stat­ut spe­cial din cadrul oricăror Min­istere, lucrători din or­gan­isme par­tic­u­lare, O.N.G., etc.

Art. 3 – Scopul înfiinţării Sin­dicatu­lui

(1) Sin­dicatul apără drep­turile şi in­ter­esele le­git­ime ale mem­brilor de sin­dicat con­form Constituţiei României, le­gilor ţării şi a Con­ventiilor si Tra­tate­lor In­ter­na­tionale la care Ro­mania este parte.

(2) Pen­tru a apăra drep­turile şi in­ter­esele le­git­ime ale mem­brilor de sin­dicat, Sin­dicatul S.E.A.P. poate ac­tiona si reprezenta in­ter­esele acest­ora in orice mod pre­vazut de le­gis­la­tia in vi­goare avand cal­it­ate pro­cesu­ala ac­tiva.

Art. 4 – Prin­cipii

Prin­cipiile gen­erale care definesc act­iv­it­atea Sin­dicatu­lui sunt :

 1. independenţă – Sin­dicatul este o organizaţie independentă care acţionează numai în in­teresul mem­brilor de sin­dicat şi al salariaţilor ;
 2. leg­al­it­ate – Sin­dicatul este con­stitu­it şi funcţionează în temeiul le­gii şi acţionează în vederea respectării Constituţiei României şi le­gilor ţării ;
 3. re­sponsab­il­it­ate – Sin­dicatul reprezintă mem­brii de sin­dicat în baza şi în lim­itele man­datu­lui con­fer­it de prezen­tul stat­ut şi de lege. Sin­dicatul va mil­ita in vederea reprezent­arii in­ter­es­elor pro­fe­sionale si so­ciale ale mem­brilor de sin­dicat ;
 4. par­ti­cipare activă – Sin­dicatul promovează im­pli­carea activă a tu­tur­or mem­brilor de sin­dicat in act­iv­it­atea sin­dicala iar aces­tia vor sprijinii si re­specta prin toate mijlo­acele le­gale hotararile lu­ate de catre or­ganul de con­ducere colectiva a sin­dicatu­lui ;
 5. sol­id­ar­it­ate – Sin­dicatul promovează sol­id­ar­it­atea între salariaţi în pro­mo­varea in­ter­es­elor pro­fe­sionale si so­ciale şi urmăreşte real­iz­area unităţii de acţiune sindicală prin col­abor­area deschisă cu organizaţii cu in­ter­ese comune ;
 6. liber­tate de opinie – Sin­dicatul apără/susţine/promovează/ liber­tatea de opinie pen­tru toţi mem­brii de sin­dicat.

 

CAP­IT­OLUL II. OBIECT­IVE ŞI MIJLO­ACE DE ACŢIUNE SINDICALĂ

Art. 5 – Obiect­ivele S.E.A.P. sunt :

a) obţinerea un­or condiţii de­cente de muncă şi viaţă pen­tru mem­brii săi, care să le permită acest­ora real­iz­area deplină a personalităţii lor, în acord cu aspiraţiile pro­prii şi re­spectarea demnităţii umane ;

b) con­sol­id­area pres­ti­giul pro­fe­sion­al prin asig­ur­area un­ei pregătiri op­time, pre­cum şi crearea un­or spaţii ad­ecvate pen­tru in­stru­ire, care să servească dezvoltării in­di­viduale a mem­brilor săi, utililizând pen­tru aceasta toate mijlo­acele le­gale ;

c) prezent­area de iniţiative şi par­ti­ciparea în com­isiile de dia­log so­cial, ca or­gan con­sul­tat­iv, pen­tru elabor­area acte­lor norm­at­ive prin­cip­ale şi secundare în in­teresul mem­brilor săi ;

d) con­centrarea forţelor în vederea respectării şi obţinerii un­or drep­turi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, salar­iz­are, protecţie socială, etc. ;

e) re­spectarea pro­gra­m­u­lui nor­mal de lucru şi plata in­teg­rala a orelor supli­ment­are prestate în zilele de re­paus săptămânal, de sărbători le­gale şi în celelalte zile în care, în con­form­it­ate cu reglementările în vi­goare, nu se lucrează ;

f) acordarea asistenţei jur­idice pen­tru cazurile în care sunt încălcate drep­turile mem­brilor ;

g) or­gan­iz­area un­or cur­suri de form­are şi in­stru­ire în scopul ridicării nive­lu­lui pro­fe­sion­al, cul­tur­al, so­cial şi sport­iv al mem­brilor săi şi înaintarea de propu­neri administraţiei pen­tru or­gan­iz­area un­or cur­suri, conferinţe sau studii de spe­ci­al­it­ate în fo­lo­sul mem­brilor, cu referi­re la act­iv­it­atea profesională şi sindicală a acest­ora ;

h) asig­ur­area un­ei apre­ci­eri obiect­ive şi reale a activităţii mem­brilor săi ;

i) iniţierea şi desfăşurarea un­or acţiuni men­ite să sporească eficienţa activităţii pro­fe­sionale ;

j) asig­ur­area protecţiei lider­ilor de sin­dicat şi delegaţilor sin­dic­ali, atât pe durata man­datu­lui lor, cât şi dupa ex­pir­area aces­tuia ;

k) ne­go­ci­erea şi încheierea acordu­lui privind ra­por­turile de ser­vi­ciu pen­tru funcţionarii pub­lici şi a con­trac­tu­lui colect­iv de muncă pen­tru per­son­alul con­trac­tu­al cât şi ne­go­ci­erea con­tracte­lor in­di­viduale de muncă cu pat­ro­n­ate­le ce au lucrători în domeniu ;

l) pro­mo­varea de relaţii cu organizaţii sim­il­are in­terne şi ex­terne.

 

Art. 5.1. – Apărarea drep­tur­ilor şi in­ter­es­elor le­git­ime

Sin­dicatul apară drep­turile şi in­ter­esele le­git­ime ale mem­brilor de sin­dicat prin acţiuni men­ite a duce la:

 1. pro­te­jarea tu­tur­or drep­tur­ilor şi in­ter­es­elor le­git­ime ;
 2. îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi asig­ur­area dotărilor ne­cesare desfăşurării activităţii ;
 3. îmbunătăţirea cadrului norm­at­iv spe­cif­ic organizării şi funcţionării ser­vi­ciului de real­iz­are a achiziţiilor pub­lice.

Art. 6 – Pro­mo­varea in­ter­es­elor de corp pro­fe­sion­al

Sin­dicatul asigura pro­mo­varea in­ter­es­elor de corp pro­fe­sion­al ale mem­brilor de sin­dicat prin acţiuni men­ite a duce la :

 1. creşterea nive­lu­lui pro­fe­sion­al al lucrătorilor din domeniul realizării achiziţiilor pub­lice ;

2. pro­mo­varea un­ei ima­gini poz­it­ive a cor­pu­lui pro­fe­sion­al al lucrătorilor din domeniul realizării achiziţiilor pub­lice ;

3. in­form­area continuă a salariaţilor privit­or la cadrul norm­at­iv şi pro­ced­ur­al spe­cif­ic ;

4. întărirea unităţii mişcării sin­dicale din sis­temul lucrătorilor din domeniul realizării achiziţiilor pub­lice, con­form le­gilor în vi­goare şi pro­mo­varea solidarităţii pro­fe­sionale între salariaţi ;

5. pro­mo­varea un­ei strategii/politici de re­sur­se umane ech­it­abile şi co­er­ente ;

 

Art. 7 – Parten­eri­at so­cial

Sin­dicatul va dez­volta relaţii de parten­eri­at/col­abor­are cu reprezentanţi din sis­temul instituţional al Min­ister­ului Administraţiei şi In­ter­nelor, pre­cum şi din cadrul oricăror alte Min­istere, cu con­ducerile unităţilor un­de activează salariaţii şi/sau luc­rat­orii din domeniul realizării achiziţiilor pub­lice pre­cum şi cu alte instituţii sau autorităţi cu atribuţii în domeniu.

 

Art. 8 – Mijlo­ace de acţiune

 

Pen­tru at­ingerea obiect­ivelor pro­prii Sin­dicatul acţionează cu re­spectarea Constituţiei României şi a le­gilor ţării prin următoarele mijlo­ace :

 1. petiţie formulată în temeiul legislaţiei privind reg­le­ment­area activităţii de soluţionare a petiţiilor. Petiţia reprezintă orice cer­ere, reclamaţie, ses­iz­are sau propu­nere formulată în scris sau poştă electronică prin care Sin­dicatul se adresează un­or autorităţi şi instituţii pub­lice.
 2. con­ciliere, mediere, ar­bit­raj şi grevă în temeiul legislaţiei privind con­flic­tele de muncă şi funcţia publică sau de lucrător/salari­at ;
 3. ne­go­ci­ere în temeiul legislaţiei privind con­trac­tele colect­ive de muncă şi funcţia publică sau de lucrător/salari­at, un­de este cazul ;
 4. demonstraţia şi pichet­area în lim­itele legislaţiei privind or­gan­iz­area adunărilor pub­lice ;
 5. ses­iz­area or­ganelor com­pet­ente cu privire la orice ileg­al­it­ate în legătura cu drep­turile şi in­ter­esele le­git­ime ale mem­brilor de sin­dicat ;
 6. orice alte mijlo­ace le­gale.

CAP­IT­OLUL III. RELAŢIA DINTRE SIN­DICAT ŞI MEM­BRII DE SIN­DICAT

Art. 9 – At­rib­ute gen­erale ale sin­dicatu­lui

(1) În vederea îndeplinirii obiect­ivelor, Sin­dicatul adoptă pro­priul stat­ut, îşi alege liber reprezentanţii, îşi organizează ges­ti­un­ea şi act­iv­it­atea şi formulează programe pro­prii de acţiune.

(2) Sin­dicatul solicită informaţii ne­cesare pen­tru a putea apăra drep­turile mem­brilor săi.

(3) Sin­dicatul se poate afil­ia la organizaţii de tip fed­er­at­iv, con­fed­er­at­iv, naţionale şi internaţionale.

Art. 10 – Atribuţii spe­ci­fice ale sin­dicatu­lui

(1) În reprezent­area mem­brilor, Sin­dicatul :

 1. apără drep­turile şi in­ter­esele le­git­ime şi promovează in­ter­esele pro­fe­sionale ale acest­ora;
 2. reprezintă mem­brii de sin­dicat în faţa con­ducerii loc­ale sau cent­rale, după caz, pre­cum şi în faţa or­ganelor de stat şi a altor instituţii ;
 3. organizează acţiuni de întrajutorare între mem­brii de sin­dicat ;
 4. organizează acordarea de asistenţă juridică mem­brilor de sin­dicat care se află într-un li­ti­giu de muncă sau care are legatură cu atribuţiile de ser­vi­ciu ;
 5. deleagă reprezentanţi care să îi reprez­inte in­ter­esele în ra­por­turile de col­abor­are cu con­ducerea unităţilor an­ga­jatoare de stat sau private ;
 6. menţine per­man­ent legătura cu or­ganele con­ducerii unităţilor an­ga­jatoare de stat şi/sau private în scopul realizării un­ei in­form­ari re­ciproce privind act­iv­it­atea din sis­temul realizării achiziţiilor pub­lice si cea sindicală ;
 7. in­formeaza mem­brii privind act­iv­it­atea Sin­dicatu­lui ;
 8. se implică în soluţionarea con­flicte­lor de muncă şi de drep­turi în numele şi pen­tru mem­brii de sin­dicat ;
 9. ţine evidenţa mem­brilor, încasărilor şi chel­tu­ielilor de orice fel ;
 10. acţionează pen­tru or­gan­iz­area de activităţi cul­turale, edu­cat­ive, re­cre­at­ive, obţinerea de bi­lete de odihnă şi de trata­ment ;
 11. desfăşoară, con­form le­gii, orice alte activităţi men­ite a duce la îndeplinirea obiect­ivelor propuse.

(2)               Sin­dicatul poate con­stitui, dobândi, ad­min­is­tra sau poate par­ti­cipa la con­stituirea sau ad­min­is­trarea în in­teresul mem­brilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege :

 

 1. casa de ajutor pro­priu ;
 2. publicaţii pro­prii;
 3. unităţi de învăţământ, cul­turale sau eco­nomico-so­ciale, societăţi comer­ciale.

 

Art. 11 – Drep­turile mem­brilor de sin­dicat

Mem­brii de sin­dicat au ur­matoarele drep­turi :

 1. apărarea drep­tur­ilor şi in­ter­es­elor le­git­ime – Sin­dicatul apără drep­turile şi in­ter­esele le­git­ime ale mem­brilor de sin­dicat ;
 2. asistenţă de spe­ci­al­it­ate – în situaţii ce im­plica răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, sau penală, dupa caz, Sin­dicatul asigură asistenţa juridică sau reprezent­are ;
 3. lib­era exprimare a opiniei şi liber­tatea de conştiinţă – Sin­dicatul apără liberul exerciţiu al tu­tur­or drep­tur­ilor şi libertăţilor in­di­vid­u­lui ;
 4. par­ti­cipare activă – mem­brii de sin­dicat au drep­tul de a par­ti­cipa act­iv la act­iv­it­atea sindicală ;
 5. de a alege – orice mem­bru de sin­dicat, fără dis­crim­in­are, poate alege or­ganele reprezent­at­ive con­form pre­ve­der­ilor prezen­tu­lui stat­ut ;
 6. de a fi ales – orice mem­bru de sin­dicat care are cal­it­atea de salari­at/lucrător, funcţionar pub­lic sau con­trac­tu­al în Administraţia Publică, fără dis­crim­in­are, poate fi ales în or­ganele reprezent­at­ive con­form pre­ve­der­ilor prezen­tu­lui stat­ut, cu condiţia ca în ul­timele 12 luni sa fii fost mem­bru S.E.A.P. ; fiecare mem­bru are drep­tul să can­dideze pen­tru o singură funcţie.

 

Art. 12 – Îndatoririle mem­brilor de sin­dicat

Mem­brii sin­dicatu­lui au următoarele îndatoriri :

 1. să cunoască şi să re­specte stat­utul sin­dicatu­lui ;
 2. să îndeplinească în to­tal­it­ate şi la timp obligaţiile fin­an­ciare faţă de organizaţie ;
 3. să re­specte dis­cip­lina şi ier­ar­hia sindicală, pre­cum şi hotărârile or­ganelor de con­ducere ale Sin­dicatu­lui ;
 4. să aibe un com­porta­ment con­form cu reg­u­lile de conduită gen­er­al ac­cept­ate în so­ci­et­ate ;
 5. să nu aducă pre­ju­di­cii, in­ter­es­elor şi ima­ginii organizaţiei şi să susţină act­iv­it­atea Sin­dicatu­lui.
 6. să nu fie mem­bru al al­tui sin­dicat.

 

 

CAP­IT­OLUL IV. CAL­IT­ATEA DE MEM­BRU DE SIN­DICAT

Art. 13 – Dobândirea calităţii de mem­bru de sin­dicat

(1) Poate fi mem­bru al Sin­dicatu­lui orice lucrător/salari­at, pen­sion­ar şi funcţionar pub­lic sau con­trac­tu­al din cadrul sis­temu­lui in­sti­tu­tion­al al Ad­min­is­tratiei Pub­lice pre­cum si funcţionari pub­lici cu stat­ut spe­cial din cadrul oricărui Min­is­ter, lucrători din cadrul sis­temu­lui par­tic­u­lar, ON.G., etc. care aderă liber consimţit la prezen­tul stat­ut şi care formulează o cer­ere scrisă (ad­ezi­une) în acest sens. Aceasta se depune spre aprobare Biroul­ui Ex­ec­utiv. Mod­e­lul de ad­ezi­une la sin­dicat este parte integrantă a prezen­tu­lui stat­ut şi este prezent­at în an­exa nr. 2 la prezen­tul stat­ut.

(2) Cal­it­atea de mem­bru al Sin­dicatu­lui Naţional al Specialiştilor Experţi în Achiziţiile Pub­lice începe din mo­men­tul aprobării ad­ezi­unii de catre Biroul Ex­ec­utiv.

Art. 14 – Ex­er­cit­area calităţii de mem­bru de sin­dicat

Ex­er­cit­area calităţii de mem­bru de sin­dicat se realizează în con­form­it­ate cu legislaţia sindicală şi pre­ve­de­rile prezen­tu­lui stat­ut.

Art. 15 – Pier­derea calităţii de mem­bru de sin­dicat

(1) Pier­derea calităţii de mem­bru poate avea loc :

 1. de drept, ca ur­mare a încetării ra­por­tur­ilor de munca sau de ser­vi­ciu cu excepţia pensionării ;
 2. la cer­ere, ca ur­mare a re­tra­gerii, pe baza un­ei cer­eri scrise ;
 3. ur­mare a ap­li­carii sancţiunii dis­cip­lin­are de ex­cludere.

(2) Mem­brii care au pier­dut cal­it­atea de mem­bru al sin­dicatu­lui nu au nici un drept asupra pat­ri­moni­ului Sin­dicatu­lui.

(3) Per­soanele ale căror ra­por­turi de munca sau ser­vi­ciu au încetat prin pen­sion­are îşi pot pas­tra cal­it­atea de mem­brii în sin­dicat cu condiţia continuării plăţii cotizaţiei în condiţiile prezen­tu­lui stat­ut.

CAP­IT­OLUL V. RE­COM­PENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 16 – Acordarea re­com­penselor

(1) Pen­tru act­iv­it­atea desfăşurată mem­brii de sin­dicat pot fi recompensaţi cu :

 1. premii în bani sau bunuri ;
 2. dip­lome de mer­it şi distincţii ;
 3. titluri onor­i­fice ;

(3)              Pro­ced­ura de acordare a re­com­penselor este stabilită în Reg­u­la­men­tul de Or­gan­iz­are şi Funcţionare a Sin­dicatu­lui.

 

Art. 17 – Ap­li­carea sancţiunilor

(1)         Mem­brilor de sin­dicat li se pot ap­lica sancţiuni cu ca­ra­c­ter sin­dic­al (fără a fi lim­it­at la acestea) pen­tru :

a) nerespectarea pre­ve­der­ilor Stat­utu­lui, a reg­u­la­mente­lor şi hotărârilor or­ganelor de con­ducere;

b) neîndeplinirea sar­cinilor în cal­it­ate de mem­brii de sin­dicat ;

c) nerespectarea dis­cip­linei sin­dicale ;

d) neex­ecutarea sar­cinilor trasate de or­ganele de con­ducere ale sin­dicatu­lui ;

e) in­ter­zicerea, lim­it­area sau obstrucţionarea activităţilor sin­dicale le­git­ime ;

f) absenţa nemotivată de la Adunările gen­erale ;

g) neglijenţa fără implicaţii grave în îndeplinirea calităţii de mem­bru sau a funcţiilor de con­ducere ;

h) par­ti­ciparea la difer­ite activităţi în numele sin­dicatu­lui, fără înştiinţarea or­ganelor de con­ducere

i) dis­cred­it­area sin­dicatu­lui în faţa terţilor.

Mem­brilor de sin­dicat le sunt ap­lic­abile următoarele sancţiuni :

 1. atenţionarea scrisă ;
 2. sus­pendarea acordării sprijin­u­lui şi a asistenţei sin­dicale ;
 3. sus­pendarea drep­tu­lui de vot ;
 4. re­vo­c­area din funcţiile de con­ducere ;
 5. sus­pendarea din sin­dicat pe o perioadă de la 1 la 6 luni ;
 6. ex­cluderea din sin­dicat.

(2) Sancţiunile se aplică de Biroul ex­ec­utiv şi se pot con­testa în ter­men de 30 de zile la Con­siliul sin­dicatu­lui care poate lua de­ciz­ia de menţinere sau an­u­lare a sancţiunii.

(3) Biroul ex­ec­utiv aplică sancţiuni la propu­nerea lider­ilor de grupe, cu excepţia cazur­ilor în care se ia de­ciz­ia de sancţionare a li­der­ului.

(4) Met­o­d­o­lo­gia de ap­li­care a sancţiunilor este stabilită în Reg­u­la­men­tul de Or­gan­iz­are şi Funcţionare a Sin­dicatu­lui.

 

 

CAP­IT­OLUL VI. PAT­RI­MONIUL ŞI VEN­IT­URILE SIN­DICATU­LUI

Art. 18 – Con­stituirea pat­ri­moni­ului

Pat­ri­moniul Sin­dicatu­lui este con­stitu­it din to­tal­it­atea bunur­ilor mo­bile, imobile şi din mijlo­ace băneşti aflate în pro­pri­et­atea sa sau dobândite sub orice formă în condiţiile le­gii.

(1)Pat­ri­moniul S.E.A.P. se con­stitu­ie din :

 1. mijlo­ace băneşti ;
 2. donaţii din partea per­soanelor fi­zice şi jur­idice din ţară şi străinatate ;
 3. ven­it­uri real­iz­ate din surse eco­nomice sau din alte surse le­gale ;
 4. bunuri mo­bile şi imobile achiziţionate de sin­dicat.

Sin­dicatul poate dobândi, în condiţiile le­gii, cu titlu gra­tu­it sau cu titlu oner­os orice fel de bunuri mo­bile şi imobile ne­cesare realizării scop­u­lui prevăzut în stat­ut.

Pat­ri­moniul este in­di­viz­ib­il pe toata durata ex­ist­en­tei sin­dicatu­lui.

Pat­ri­moniul iniţial al S.E.A.P. este în sumă de 500,00 (cinci sute lei) sumă ce va fi depusă în con­tul sin­dicatu­lui.

Adunarea Generală este sin­gura în măsură să dispună asupra pat­ri­moni­ului.

(2) Ad­min­is­trarea pat­ri­moni­ului, fo­losirea, închirierea, trans­miterea de bunuri şi orice alte operaţiuni se fac în condiţiile le­gii.

(3) Ven­it­urile S.E.A.P. se con­stitu­ie din :

 1. cotizaţiile mem­brilor ;
 2. dobânzile şi di­videndele rezultate din plas­area sumelor dispon­ibile, în condiţii le­gale ;
 3. di­videndele societăţilor comer­ciale înfiinţate ;
 4. donaţii, sponsorizări sau leg­ate ;
 5. re­sur­se obţinute de la bu­getul de stat sau de la bu­getele loc­ale ;
 6. alte ven­it­uri prevăzute de lege.

(4) Fon­durile S.E.A.P. vor fi fo­los­ite, în con­form­it­ate cu bu­getul de ven­it­uri şi chel­tu­ieli, pen­tru:

a) finanţarea activităţilor or­gan­iz­at­orice şi ad­min­is­trat­ive ;

b) asistenţă juridică pen­tru fapte în legatură cu ser­vi­ciul şi act­iv­it­atea sindicală ;

c) finanţarea activităţilor cul­tur­al-artistice şi sport­ive ;

d) achiziţionarea de bunuri mo­bile şi imobile ;

e) finanţarea un­or cur­suri de form­are, studii şi cercetări so­cio-pro­fe­sionale, sem­in­arii, sim­pozioane, colocvii de parten­eri­at so­cial ;

f) plăţi către organizaţii naţionale şi internaţionale la care s-a afili­at ;

g) con­stituirea fon­du­lui de acţiune sindicală ;

h) achitarea drep­tur­ilor salariale a salari­at­ilor aux­il­i­ari an­ga­jati de catre sin­dicatul S.E.A.P.

i) acordarea de ajutoare ma­ter­iale pen­tru hrana pen­tru mem­brii de sin­dicat.

Art. 19 – Cotizaţia

(1) Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară lunară a fiecărui mem­bru de sin­dicat.

(2) Cuan­tu­mul cotizaţiei este de 1% din ven­it­ul salari­al brut real­iz­at sau din pen­sie.

(3) Cotizaţia se reţine pe statul de plată pe baza acordu­lui mem­brului de sin­dicat sau, în cazul pen­sion­ar­ilor, pre­cum şi în situaţii excepţionale, se poate achita dir­ect lider­ilor de grupe, pe bază de chitanţă.

(4) Cotizaţia se plăteşte începând din luna în care a fost aprobată ad­ezi­un­ea.

Art. 20 – Comisia de cenzori

(1) Or­ganul de con­trol fin­an­ciar al sin­dicatu­lui este comisia de cenzori alcatuită din 3 mem­bri tit­u­lari şi 2 mem­bri supleanţi, aleşi de Adunarea Generală.

(2) Comisia de Cenzori este subordonată Adunării Gen­erale a sin­dicatu­lui şi este condusă de un Preşedinte ales de către mem­brii com­is­iei.

(3) Poate ocu­pa funcţia de presed­inte com­is­ie cenzori orice persoană care întruneşte cu­mu­lat­iv următoarele condiţii:

a) are studii su­per­i­oare eco­nomice de spe­ci­al­it­ate sau cunoştinte con­t­abile atest­ate prin acte ;

b) nu a fost con­dam­nat pen­tru ges­ti­une frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delap­id­are sau lu­are de mită ;

c) nu este mem­bru in or­ganele de con­ducere ale S.E.A.P. ;

 

(4) În situaţia în care nu există can­did­aturi pen­tru comisia de cenzori sau comisia nu este completă, biroul ex­ec­utiv, la propu­nerea preşedintelui, poate numi mem­brii com­is­iei de cenzori

 

dintre mem­brii de sin­dicat care îndeplinesc condiţiile de mai sus sau poate an­gaja per­soane autor­iz­ate.

Art. 21 – Situaţia pat­ri­moni­ului la încetarea activităţii

(1) Dizolvarea Sin­dicatu­lui se face în temeiul hotărârii ad­opt­ate de Adunarea Generală a sin­dicatu­lui cu ma­jor­it­ate de 2/3 din totalul mem­brilor.

(2) Operaţiunile leg­ate de dizolvarea sin­dicatu­lui sunt efec­tu­ate de o com­is­ie specială, numită de Adunarea Generală. Comisia specială întocmeşte o documentaţie privind dis­tribuirea, trans­miterea sau, după caz, lichid­area pat­ri­moni­ului sin­dicatu­lui, con­form celor sta­bilite de Adunarea Generală.

(3) În cazul încetării activităţii, fără a se ad­opta o rezoluţie asupra pat­ri­moni­ului, ori­care dintre mem­brii săi are drep­tul de a se ad­resa tribunalu­lui con­form art. 37 al­in. (2) din Legea 54/2003.

 

CAP­IT­OLUL VII. STRUC­TURA ORGANIZATORICĂ

Art. 22 – Struc­tura sin­dicatu­lui

(1) Sin­dicatul este con­stitu­it din grupe sin­dicale or­gan­iz­ate la nive­lul fiecărui judeţ. Salariaţii din sis­temul instituţional al Min­ister­ului Ad­min­stratiei si In­ter­nelor din Ro­mania pre­cum şi funcţionari pub­lici cu stat­ut spe­cial din cadrul oricăror Min­istere, lucrători din or­gan­isme par­tic­u­lare, O.N.G., etc., pot ad­era la S.E.A.P. prin in­ter­me­diul un­ei grupe sin­dicale din­tr-un alt judeţ dacă la nive­lul judeţului de reşedinţă nu este constituită grupa sindicală.

(2) Pen­sion­arii şi funcţionarii cu stat­ut spe­cial din cadrul oricărui alt Min­is­ter pot ad­era la S.E.A.P. prin in­ter­me­diul oricărei grupe sin­dicale.

(3) Grupa sindicală are un efect­iv de min­im 15 per­soane şi este condusă de vi­ce­p­res­ed­inte zon­al ajut­at de un sef grupa sin­dicala, aleşi prin vot secret cu ma­jor­it­ate simplă de Adunarea grupei. Se­ful grupei sin­dicale este înlocuitor de drept al Vi­ce­p­res­ed­in­telui zon­al şi îndeplineşte atribuţiile sta­bilite de către acesta.

(4) La nive­lul grupei sin­dicale se alege un comitet de sin­dicat con­stitu­it din :

1. Vi­ce­p­res­ed­inte zon­al ;

2. Sef  grupă sindicală ;

3. Mem­bru reprezent­ant al sec­toarelor de act­iv­it­ate (fac­ultat­iv);

 

 

(5) Adunarea grupei este alcatuită din totalul mem­brilor grupei sin­dicale şi se întruneşte, de regulă, în şedinţe semestriale ori în şedinţe ex­traordin­are, la so­li­cit­area vi­ce­p­res­ed­in­telui zon­al sau a min­im 1/2 din numărul total de mem­bri.

Art. 23 – Or­ganele de con­ducere

Or­ganele de con­ducere ale sin­dicatu­lui sunt :

 1. Adunarea Generală ;
 2. Con­siliul Naţional al Sin­dicatu­lui ;
 3. Biroul Ex­ec­utiv;
 4. Presed­in­tele.

Art. 24 – Adunarea Generală

(1) Adunarea Generală este or­ganul su­pr­em de con­ducere a sin­dicatu­lui.

(2) Adunarea Generală este alcatuită din delegaţii grupelor sin­dicale al căror nu­mar este sta­bilit pe baza normei de reprezent­are a 1/40 mem­bri de sin­dicat plătitori cu cotizaţia la zi, dar nu mai puţin de un del­egat de grupă sindicală. Vi­ce­p­res­ed­in­tii zon­ali si se­fii de grupa sin­dicala sunt ob­lig­at­oriu incluşi în delegaţiile grupelor sin­dicale din care prov­in. Numărul ex­act de delegaţi se stabileşte prin ro­tunjire în sus.

(3) Adunarea Generală se întruneşte anu­al în şedinţe or­din­are şi ori de cate ori este ne­voie în şedinţe ex­traordin­are. Şedinţele sunt stat­utar întrunite în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor. Rezoluţiile se adoptă cu o ma­jor­it­ate simplă din numărul de delegaţi prezenţi.

(4) În cazul în care nu se întruneşte cvor­u­mul prevăzut la al­in. (1) în ter­men de cel mult 30 de zile se convoacă o nouă Adunare Generală, cvor­u­mul de prezenţă ap­lic­ab­il fi­ind de cel puţin ju­matate plus unu din numărul delegaţilor.

(5) Lucrările Adunării Gen­erale sunt or­gan­iz­ate de Biroul Ex­ec­utiv şi sunt con­d­use de preşedinte şi vicepreşedinţi.

(6) Pe peri­oada aleger­ilor pen­tru or­ganele de con­ducere ale sin­dicatu­lui, lucrările Adunării Gen­erale sunt con­d­use de un comitet format din 3 mem­bri aleşi de adunare, nu­mit “Comitet pen­tru or­gan­iz­area aleger­ilor”. Acesta îşi încetează act­iv­it­atea după ce au fost alese or­ganele de con­ducere ale sin­dicatu­lui. Alegerile se fac prin vot secret cu o ma­jor­it­ate simplă din numărul delegaţilor prezenţi.

 

 

Art. 25 – Atribuţiile Adunării Gen­erale

(1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii :

 1. adoptă or­dinea de zi şi reg­u­lile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor;
 2. adoptă şi modifică stat­utul şi R.O.F. ;
 3. stabileşte strategia generală ;
 4. alege şi revocă preşedintele, vicepreşedinţii şi sec­re­tarul gen­er­al ;
 5. ratifică execuţia bugetară şi aprobă proiec­tul de bu­get ;
 6. ratifică afilierea la organizaţii de tip fed­er­at­iv, con­fed­er­at­iv, internaţionale pre­cum şi con­stituirea de uni­uni sin­dicale ;
 7. în caz de re­or­gan­iz­are, di­viz­are, co­mas­are sau dizolvare, hotărăşte soarta pat­ri­moni­ului.
 8. Aproba in­fi­in­tarea, des­fi­in­tarea so­ci­et­at­ilor eco­nomice ale sin­dicatu­lui
 9. Man­dateaza, dupa caz, Con­siliul na­tion­al al sin­dicatu­lui, Biroul ex­ec­utiv sau Presed­in­tele cu reprezent­area S.E.A.P. intre cele doua sed­inte.

(2) În ex­er­cit­area atribuţiilor pro­prii Adunarea Generală adoptă rezoluţii, sem­nate pen­tru con­form­it­ate de către preşedintele sin­dicatu­lui şi sec­re­tarul gen­er­al.

Art. 26 – Con­siliul Naţional al Sin­dicatu­lui

(1) Con­siliul Naţional al Sin­dicatu­lui este or­ganul de con­ducere cu ca­ra­c­ter de­lib­er­at­iv şi de­ciz­ion­al care asigură co­or­don­area activităţii S.E.A.P. în peri­oada dintre două Adunări Gen­erale, în con­form­it­ate cu rezoluţiile ad­opt­ate de Adunarea Generală.

(2) Con­siliul Naţional al Sin­dicatu­lui este alcătuit din vi­ce­p­res­ed­in­tii zon­ali.

(3) Con­siliul Naţional al Sin­dicatu­lui se întruneşte semestri­al în şedinţe or­din­are şi ori de câte ori este ne­voie în şedinţe ex­traordin­are. Mod­al­it­atea de vo­tare se stabileşte în prima zi a lucrărilor prin vot liber deschis. Alegerile se fac prin vot secret cu o ma­jor­it­ate simplă din numărul delegaţilor prezenţi.

(4) Lucrările Con­siliul Naţional al Sin­dicatu­lui sunt or­gan­iz­ate de Biroul Ex­ec­utiv şi sunt con­d­use de un prez­idiu format din preşedinte şi vicepreşedinţi.

Art. 27 – Atribuţiile Con­sili­ului Sin­dicatu­lui

(1) Con­siliul Sin­dicatu­lui are următoarele atribuţii :

 1. adoptă or­dinea de zi şi reg­u­lile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor con­sili­ului ;
 2. coordonează şi orientează întreaga act­iv­it­ate între două Adunări Gen­erale ;
 3. analizează şi hotărăşte asupra activităţii struc­tur­ilor or­gan­iz­at­orice in­feri­oare ;
 4. adoptă bu­getul şi îl rectifică pe par­cur­sul exerciţiului bu­get­ar în funcţie de priorităţi ;
 5. soluţionează contestaţiile privind sancţiunile ap­lic­ate de Biroul ex­ec­ut­ive ;
 6. hotărăşte afilierea sau re­tra­gerea din organizaţiile naţionale şi internaţionale ;
 7. hotărăşte în ma­ter­ia declanşării con­flicte­lor de muncă :
 8. convoacă Adunarea Generală în şedinţe ex­traordin­are ;

(2) În cazuri excepţionale pre­cum îmbolnăviri de lungă durată, emig­rare, fraudă, dispariţie, Con­siliul Sin­dicatu­lui poate sus­penda din funcţie preşedintele, vicepreşedinţii sau/şi sec­re­tarul gen­er­al al Sin­dicatu­lui, putând de­cide asupra in­ter­im­at­u­lui acestei funcţii. Con­comit­ent, este convocată Adunarea Generală în şedinţă extraordinară pen­tru ex­pu­nerea cazu­lui şi rat­i­fi­carea hotărârii de alegeri an­ti­cip­ate.

(3) În ex­er­cit­area atribuţiilor pro­prii Con­siliul Sin­dicatu­lui adoptă hotărâri, sem­nate pen­tru con­form­it­ate de către preşedintele sin­dicatu­lui şi sec­re­tarul gen­er­al.

Art. 28 – Biroul ex­ec­utiv

(1) Biroul Ex­ec­utiv este or­ganul care con­duce act­iv­it­atea curentă a sin­dicatu­lui între şedinţele Con­sili­ului Naţional al Sin­dicatu­lui. Biroul Ex­ec­utiv este format din:

 1. preşedinte
 2. vicepreşedinti
 3. sec­re­tar gen­er­al

(2) Biroul Ex­ec­utiv se întruneşte lun­ar şi ori de câte ori este ne­voie.

Art. 29 – Atribuţiile Biroul­ui Ex­ec­utiv

(1) Biroul Ex­ec­utiv are următoarele atribuţii :

 1. adoptă or­dinea de zi ;
 2. îndeplineşte rezoluţiile Adunării Gen­erale şi hotărârile Con­sili­ului Sin­dicatu­lui, elabor­and pla­nuri con­crete de acţiune ;
 3. armonizează, promovează şi apără in­ter­esele mem­brilor de sin­dicat ;
 4. coordonează act­iv­it­atea grupelor sin­dicale ;
 5. soluţionează cer­erile de ad­er­are la organizaţie (ad­ezi­uni) ;
 6. soluţionează contestaţiile privind ap­li­carea sancţiunilor cu excepţia celor ap­lic­ate lider­ilor de grupe ;
 7. aplică sancţiuni mem­brilor ;
 8. convoacă Con­siliul Sin­dicatu­lui sau Adunarea Generală în cazuri deo­se­bite ;
 9. prezintă ra­por­tul de act­iv­it­ate Con­sili­ului Sin­dicatu­lui şi Adunării Gen­erale ;
 10. întocmeşte Reg­u­la­men­tul de Or­gan­iz­are şi Funcţionare (R.O.F.) pe care îl supune spre aprobare Adunării Gen­erale ;
 11. suspendă din funcţie vi­ce­p­res­ed­in­tii zon­ali care nu respectă stat­utul şi R.O.F. ;
 12. numeşte se­ful de grupa sin­dicala, provi­zoriu ca vi­ce­p­res­ed­inte zon­al, până la efec­tu­area aleger­ilor, acesta preluând atribuţiile vi­ce­p­res­ed­in­telui zon­al sus­pend­at ;
 13. urmăreşte bu­getul şi verifică opor­tun­it­atea chel­tu­ielilor şi plăţilor an­ga­jate în con­form­it­ate cu acesta ;
 14. La ter­min­area man­datu­lui mem­brii biroul­ui ex­ec­utiv sunt candidaţi de drept pe funcţiile pe care le ocupă.

(2) În ex­er­cit­area atribuţiilor pro­prii Biroul ex­ec­utiv adoptă de­ciz­ii, sem­nate pen­tru con­form­it­ate de către preşedintele sin­dicatu­lui şi sec­re­tarul gen­er­al.

(3) Biroul ex­ec­utiv poate de­cide înfiinţarea de com­isii : tehnice, de spe­ci­al­it­ate, etc. sta­bilind man­datul, atribuţiile şi responsabilităţile în hotărârea de înfiinţare.

 

Art. 30 – Preşedintele Sin­dicatu­lui

(1) Preşedintele sin­dicatu­lui asigură con­ducerea executivă a organizaţiei la niv­el naţional şi este re­sponsab­il de buna or­gan­iz­are şi funcţionare a organizaţiei.

 

(2) Preşedintele are următoarele atribuţii :

 1. reprezintă in­ter­esele mem­brilor sin­dicatu­lui în toate împrejurările ;
 2. urmăreşte şi im­pune re­spectarea stat­utu­lui ;
 3. asigură ap­li­carea rezoluţiilor Adunării Gen­erale, hotărârile Con­sili­ului Naţional Sin­dic­al pre­cum şi de­ciz­iile Biroul­ui Ex­ec­utiv ;
 4. reprezintă sin­dicatul în relaţiiile cu terţii, cu Administraţia de Stat, Min­isterul Justiţiei şi orice alte instituţii sau autorităţi pub­lice sau private, O.N.G., naţionale sau internaţionale ;
 5. deleagă competenţe, po­triv­it prezen­tu­lui Stat­ut ;
 6. reprezintă per­soana juridică a organizaţiei în con­trac­tele in­di­viduale de muncă încheiate cu angajaţii sin­dicatu­lui şi în con­trac­tele de col­abor­are ;
 7. prezidează lucrările Adunării Gen­erale, Con­siliul Naţional al Sin­dicatu­lui şi Biroul­ui Ex­ec­utiv ;
 8. este or­donat­or prin­cip­al de cred­it şi dis­pune efec­tu­area chel­tu­ielilor sta­bilite în bu­getul anu­al de ven­it­uri şi chel­tu­ieli ;
 9. coordonează act­iv­it­atea de elabor­are a proiecte­lor de politici şi strategii ale sin­dicatu­lui ;
 10. angajează per­son­al ne­cesar funcţionării organizaţiei, stabileşte atribuţiunile aces­tuia şi le supune validării în cadrul Biroul­ui Ex­ec­utiv.

(3) În ex­er­cit­area atribuţiilor pro­prii Preşedintele sin­dicatu­lui emite de­ciz­ii con­trasem­nate de sec­re­tarul gen­er­al.

Art. 31 – Vicepreşedinţii

(1) Vicepreşedinţii sin­dicatu­lui asigură reprezent­area in con­ducerea executivă şi sprijină preşedintele sin­dicatu­lui în con­ducerea executivă a organizaţiei la niv­el naţional.

(2) Vicepreşedinţii au următoarele atribuţiuni :

 1. coordonează act­iv­it­atea sindicală în zona de re­sponsab­il­it­ate ;
 2. informează Biroul Ex­ec­utiv lun­ar cu prob­lemele sin­dicale ;
 3. au obligaţia de a menţine o comu­ni­care permanentă cu vi­ce­p­res­ed­in­tii zon­ali ;
 4. vor pre­lua prob­lemele sin­dicale numai dupa ce vi­ce­p­res­ed­in­tele zon­al a fac­ut toate de­mer­surile ce îi stau în re­sponsab­il­it­ate pen­tru pro­mo­varea şi rezolvarea situaţiei re­spect­ive.

(3)un­ul dintre vicepreşedinţii sin­dicatu­lui asigură con­ducerea aces­tuia pe peri­oada vacanţei preşedintelui. Acesta este desem­nat de preşedinte sau după caz de către Biroul Ex­ec­utiv prin vot.

 

Art. 32 – Sec­re­tarul gen­er­al

(1) Sec­re­tarul Gen­er­al are următoarele atribuţii :

 1. urmăreşte re­spectarea R.O.F. ;
 2. coordonează şi răspunde de act­iv­it­atea eco­nomico–financiară a sin­dicatu­lui;
 3. solicită com­is­iei de cenzori efec­tu­area de con­troale în afara celor peri­odice atunci când sesizează anu­mite deficienţe ce se cer a fi cla­ri­fic­ate ;
 4. organizează ţinerea evidenţei dezba­ter­ilor în şedinţe, a rezoluţiilor, hotărârilor şi de­ciz­iilor lu­ate şi con­sem­narea lor în pro­cese verbale ;
 5. coordonează act­iv­it­atea com­isiilor con­stitu­ite pe prob­leme spe­cif­ic ;
 6. coordonează act­iv­it­atea per­son­alu­lui de spe­ci­al­it­ate şi ad­min­is­trat­iv din aparatul de lucru al sin­dicatu­lui şi răspunde de buna funcţionare a ser­vi­ciilor ad­min­is­trat­iv, jur­id­ic şi comu­ni­care ;
 7. asigură ac­tu­al­iz­area evidenţei mem­brilor ;
 8. se asigură de existenţa un­ei bune in­form­ari a mem­brilor cu privire la act­iv­it­atea organizaţiei.

 

Art. 33 – Renunţarea la cal­it­atea de mem­bru în or­ganele de con­ducere

(1) Mem­brii S.E.A.P. aleşi prin vot, care au atribuţii de con­ducere la difer­ite nive­luri ale organizaţiei, pot renunţa la această cal­it­ate ;

(2) Renunţarea se notifică Biroul­ui ex­ec­utiv ;

(3) Biroul ex­ec­utiv va in­forma Con­siliul Sin­dicatu­lui de­spre hotărârea de renunţare pre­cum şi de­spre de­mer­surile in­tre­prinse ca ur­mare a acesteia.

Art. 34 – Or­gan­iz­area aleger­ilor

(1) Alegerile sin­dicale se vor desfăşura o dată la 5 ani pen­tru toate nive­lurile de con­ducere ale sin­dicatu­lui, prin vot secret cu o ma­jor­it­ate simplă.

(2) Pro­ced­ura de or­gan­iz­are a aleger­ilor sin­dicale este parte integrantă a Reg­u­la­men­tu­lui de Or­gan­iz­are şi Funcţionare al Sin­dicatu­lui Na­tion­al al Specialiştilor Experţi în Achiziţii Pub­lice.

CAP. VIII  INCOMPATIBILITĂŢI

Art. 35 – Incompatibilităţi

(1) Pen­tru bunul mers al organizaţiei şi îndeplinirea scop­u­lui pen­tru care a fost înfiinţată, alegerea şi ocu­parea un­ei funcţii de con­ducere în sin­dicat este incompatibilă cu per­soana ce a sufer­it con­dam­nari defin­it­ive si ire­voc­abile, deţinerea şi ocu­parea oricărei funcţii de con­ducere profesională ce con­stau în : dir­ect­or pre­cum şi funcţii sim­il­are acest­ora din aparatul de stat.

(2) Re­vo­c­area din funcţie pen­tru in­com­pat­ib­il­it­ate se hotărăşte de Con­siliul Naţional.

CAP­IT­OLUL IX. DISPOZIŢII FI­NALE ŞI TRAN­ZIT­ORII

Art. 35 – Ad­opt­area reg­u­la­men­tu­lui de or­gan­iz­are şi funcţionare

În ter­men de 30 de zile de la data aprobării prezen­tu­lui stat­ut, va fi ad­opt­at Reg­u­la­men­tul de Or­gan­iz­are şi Funcţionare al Sin­dicatu­lui Na­tion­al al Specialiştilor Experţi în Achiziţii Pub­lice.

Prezen­tul Stat­ut a fost ad­opt­at de Adunarea Gen­er­ala – forul su­pr­em de con­ducere al Sin­dicatu­lui Na­tion­al al Specialiştilor Experţi în Achiziţii Pub­lice întrunită stat­utar în data de 17.03.2012.

Art. 36

S.E.A.P. are drept la sigiliu, ştampilă, insignă, drapel şi legitimaţii pro­prii.

Art. 37

Ad­er­area şi re­tra­gerea din alte struc­turi sin­dicale in­terne şi internaţionale se va face numai prin hotărârea Con­sili­ului Naţional, cu re­spectarea le­gilor in­terne şi internaţionale la care România este parte.

 

 

 

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.