Calendar

April 2024
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

New EU-procurement rules to ensure better quality and value for money

17 Ianuarie 2014, Sursa : Parlamentul European, Comunicate de presă

 

Noi norme UE privind achizițiile publice pentru a asigura o mai bună calitate și valoare pentru bani

 

 

New EU rules on public procurement and concession contracts approved by Parliament on Wednesday will ensure better quality and value for money when public authorities buy or lease works, goods or services. They will also make it easier for small and medium-sized firms to bid and include tougher provisions on subcontracting.

Noile norme UE privind contractele de achiziții publice și de concesiune de lucrări aprobate de Parlamentul European, Miercuri 15 Ianuarie 2014, vor asigura o mai bună calitate și de valoare pentru bani , atunci când autoritățile publice vor cumpăra sau concesiona lucrări , bunuri sau servicii. Acestea vor face, de asemenea, mai ușoare, pentru firmele mici și mijlocii, procedura de licitație și vor include dispoziţii mai stricte privind subcontractarea.

The new legislation, already agreed with Council in June 2013, overhauls the current EU public procurement rules and for the first time sets common EU standards on concession contracts to boost fair competition and ensure best value for money by introducing new award criteria that place more emphasis on environmental considerations, social aspects and innovation.

Noua legislație , care deja a fost aprobată de către Consiliul Europei, în iunie 2013, restructurează normele actuale privind achizițiile publice din UE și pentru prima dată, stabilește standarde comune ale UE privind contractele de concesiune pentru a stimula concurența loială și pentru a asigura cea mai bună valoare pentru bani, prin introducerea unor noi criterii de atribuire, care pun un accent mai mult pe considerente de mediu, ecologice, aspecte sociale și de inovare .

 

Public authorities spend around 18 % of GDP on procuring works, goods or services, making procurement a powerful lever for achieving specific societal goals. “The new rules send a strong signal to citizens, who have the right to see public money used effectively,” said Parliament’s rapporteur for procurement, Marc Tarabella (S&D, BE).

Autoritățile publice cheltuiesc în jur de 18 % din PIB-ul pe achiziții de lucrări, bunuri sau servicii, făcând din procedurile de achiziții o pârghie puternică pentru atingerea obiectivelor sociale specifice. “Noile norme trimit un semnal puternic cetățenilor, care au dreptul de a vedea banii publici utilizaţi în mod eficient”, a declarat raportorul Parlamentului pentru achizițiile publice , Marc Tarabella ( S & D , BE ).

“New rules on concessions contracts are also a strong signal in favour of a reinforcement of the internal market. They set up a healthy economic environment from which all actors, including public authorities, economic operators and, in the end, EU citizens, will benefit: now the rules of the game will be known to everyone,” added Philippe Juvin (EPP, FR), rapporteur for concessions contracts.

“Noile norme privind contractele de concesiune sunt, de asemenea, un semnal foarte puternic în favoarea consolidării pieței interne. Ele au definit un mediu economic sănătos din care, toţi actorii, inclusiv autoritățile publice , operatorii economici și, în cele din urmă, cetăţenii Europeni vor beneficia : de acum regulile de joc vor fi cunoscute de către toată lumea”, a spus Philippe Juvin ( PPE , FR ) , raportor pentru contractele de concesiune.

Best value for money

Cea mai bună valoare pentru bani

Thanks to the new criterion of the “most economically advantageous tender” (MEAT) in the award procedure, public authorities will be able to put more emphasis on quality, environmental considerations, social aspects or innovation while still taking into account the price and life-cycle-costs of what is procured. “The new criteria will put an end to the dictatorship of the lowest price and once again make quality the central issue,” Mr Tarabella explained.

Datorită noului criteriu al “ofertei celei mai avantajoase economic” (ocmae) în cadrul procedurii de atribuire, autoritățile publice vor fi capabile de a pune mai mult accent pe calitate, considerente de mediu, ecologice, aspecte sociale sau de inovare în același timp, luând în considerare prețul și durata de viață, ciclu – costurile de amortizare, cu ceea ce se va achiziționa. “Noile criterii vor pune capăt dictaturii prețului cel mai scăzut și vor face, din nou, din calitate problema centrală”, a explicat dl Tarabella.

 

More innovative solutions

Mai multe soluții inovatoare

MEPs successfully championed the introduction of an entirely new procedure to strengthen innovative solutions in public procurement. The new “Innovation Partnership” will allow public authorities to call for tenders to solve a specific problem without pre-empting the solution, thus leaving room for the contracting authority and the tenderer to come up with innovative solutions together.

Deputații europarlamentari au promovat cu succes la introducerea unei proceduri cu totul nouă, de a consolida soluțiile inovatoare în domeniul achizițiilor publice. Noul “parteneriat pentru inovare”, va permite autorităților publice să demareze procedura de cerere de ofertă pentru a rezolva o problemă specifică, fără a prejudicia soluția, lăsând astfel loc autorităţii contractante şi ofertantului de a afla soluții inovatoare împreună.

Less red tape for bidders and easier access for smaller companies

Mai puțină birocrație pentru ofertanți și un acces mai ușor pentru companiile mici

The bidding procedure for companies will be simpler, with a standard “European Single Procurement Document” based on self-declarations. Only the winning bidder will have to provide original documentation. This should reduce the administrative burden on companies by over 80%, the Commission estimates. The new rules also encourage the division of contracts into lots to make it easier for smaller firms to bid.

Procedura de cerere de oferte va fi simplificată pentru companii, cu un standard de “document european unic pentru achizițiile publice” bazat pe declarațiile pe propria răspundere a acestora. Doar ofertantul câștigător va trebui să furnizeze documente originale. Acest lucru ar trebui să reducă povara administrativă a companiilor cu peste 80%, după cum estimează Comisia Europeană. Noile norme încurajează, de asemenea, împărțirea contractelor în loturi pentru a fi mai ușoară participarea şi licitarea pentru firmele mici.

Tougher rules on subcontracting

Reguli mai stricte privind subcontractarea

To fight social dumping and ensure that workers’ rights are respected, the new laws will include rules on subcontracting and tougher provisions on “abnormally low bids”. Contractors that do not abide by EU labour laws may be excluded from bidding.

Pentru a lupta împotriva dumpingului social și pentru asigurarea că drepturile lucrătorilor, muncitorilor, sunt respectate, noile legi vor include norme privind subcontractarea și prevederi mult mai stricte privind “ofertele cu un preţ neobişnuit (anormal) de scăzut”. Contractorii care nu respectă de legislația muncii din UE vor putea fi excluşi de la procedura de licitaţie.

 

No push to privatise public services

Nu se forţează, impune privatizarea, externalizarea serviciilor publice

The deal on new EU rules for concessions stresses that member states remain free to decide how they want public works or services to be performed – in-house or outsourced to private companies. The new directive “does not require the privatisation of public enterprises providing services to the public”, the text adds. In addition, MEPs acknowledged the special nature of water as a public good and therefore accepted the exclusion of this sector from the scope of the new rules.

Ideea privind noile norme UE pentru concesii subliniază faptul că statele membre sunt libere să decidă cum vor ca lucrările sau serviciile care urmează să fie prestate publice să fie interne sau externalizate către companii private. Noua directivă “nu are nevoie de privatizarea întreprinderilor publice care furnizează servicii pentru public ” , adaugă textul.  În plus, deputații europeni au recunoscut natura specială a apei ca un bun public și, prin urmare, a acceptat excluderea acestui sector din domeniul de aplicare a noilor norme.

Next steps

Următorii pași

 

The directives will enter into force 20 days after publication in the Official Journal of the European Union. After this date, member states will have 24 months to implement the provisions of the new rules into national law.

 Directivele vor intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

După această dată, Statele membre vor avea 24 de luni să aplice dispozițiile noilor norme în legislația națională.

 

 

REF. : 20140110IPR32386

Updated: (15-01-2014 – 13:47)
Contact

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.