Calendar

July 2024
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

O nouă modificare a O.U.G. nr. 34/2006

Ianuarie 08, 2013 Sursa : Vass Lawyers

 

In M.Of. nr. 827 din data de 10 decembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumita in continuare „O.U.G. nr. 34/2006”).

 

O.U.G. nr. 77/2012 a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

 

Procedurile de atribuire in curs de desfasurare si contractele in curs de executare raman supuse legislatiei in vigoare la data initierii, respectiv, incheierii acestora. Orice procedura pentru care s-a transmis un anunt de participare sau, dupa caz, o invitatie de participare, pana la data intrarii in vigoare a noilor reglementari este considerata procedura de atribuire in curs de desfasurare.

 

Contestatiile, procesele si cererile in materie de achizitii publice, aflate in curs de solutionare in fata Consiliului sau, dupa caz, a instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a noilor reglementari, continua sa se judece in conditiile si cu procedura prevazute de legea in vigoare la data la care au fost incepute.

 

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

 

 • natura juridica a contractului de achizitie publica;
 • definirea anumitor termeni si expresii;
 • pragurile prevazute de O.U.G. nr. 34/2006;
 • notificarea achizitiilor directe de peste 5000 EUR;
 • estimarea valorii contractelor de achizitie publica;
 • reguli de elaborare si verificare a documentatiei de atribuire;
 • reguli de publicitate;
 • reguli de evitare a conflictului de interese;
 • prelungirea perioadei de elaborare a ofertelor;
 • atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • solutionarea contestatiilor si a litigiilor in instanta;
 • contraventii si sanctiuni.

NATURA JURIDICA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

 

Spre deosebire de reglementarea anterioara, potrivit careia contractul de achizitie publica era un contract comercial, ca urmare a adoptarii O.U.G. nr. 77/2012, contractul de achizitie publica devine un contract asimilat, potrivit legii, actului administrativ.

Totodata, se specifica in mod expres faptul ca O.U.G. nr. 34/2006 reglementeaza si regimul juridic al contractului de achizitie publica.

 

DEFINIREA ANUMITOR TERMENI SI EXPRESII

 

Principiul „eficientei utilizari a fondurilor publice” devine „principiul eficientei utilizari a fondurilor”.

Sunt definite si urmatoarele notiuni:

 

 • fisa de date – document al documentatiei de atribuire ce cuprinde informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare, formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire, daca sunt solicitate de autoritatea contractanta, toate cerintele minime de calificare, precum si toate documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare, informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, instructiuni privind caile de atac prevazute de lege, precum si orice alte informatii prevazute de legislatia in domeniu.
 • persoane cu functii de decizie – conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire.

Este autoritate contractanta, in sensul O.U.G. nr. 34/2006 si:

 

 • orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral ori majoritar detinut de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public.

PRAGURILE PREVAZUTE DE O.U.G. NR. 34/2006            

                    

O.U.G. nr. 77/2012 aliniaza reglementarile nationale cu cele de la nivel european, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.251/2011 al Comisiei Europene din data de 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, fiind obligatoriu in toate elementele sale si direct aplicabil in toate statele membre. Astfel, se modifica:

 

A. Pragurile pentru publicarea anunturilor in J.O.U.E.

 

 • anunturile de intentie –  pragul de 750.000 euro stabilit prin art. 51 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anunturilor de intentie referitoare la contractele/acordurile-cadru de furnizare si de servicii nu se modifica. In schimb, pragul prevazut de acelasi articol pentru contractele/acordurile-cadru de lucrari creste de la 4.845.000 euro la 5.000.000 euro.
 • anunturile de participare si de atribuire – pragurile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire, reglementate prin art. 55 alin. (2) si art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, si corelativ cele prevazute de art. 28712se modifica dupa cum urmeaza:
  • pragul de 125.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor nesectoriale de furnizare sau de servicii creste la 130.000 euro;
  • pragul de 387.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor sectoriale de furnizare sau servicii creste la 400.000 euro;
  • pragul de 4.845.000 euro prevazut pentru atribuirea contractelor de lucrari creste la 5.000.000 euro.
  • contractele de concesiune de lucrari –  pragul de 4.845.000 euro, prevazut de art. 223 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea in J.O.U.E. a anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice, a crescut, de asemenea, la 5.000.000 euro. In mod similar, pragul de 4.845.000  euro impus prin art. 227 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru publicarea anuntului de participare referitor la atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari de catre concesionarii de lucrari publice care nu au calitatea de autoritate contractanta, a crescut la 5.000.000  euro.
B. Contractele finantate/subventionate cu peste 50% de autoritatile contractante

 

Prin noile reglementari se clarifica si pragurile stabilite prin art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea legislatiei achizitiilor publice in cazul contractelor atribuite de catre entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta, dar care sunt finantate/subventionate in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta. Aceste praguri au crescut, dupa cum urmeaza:

 • pentru contractele de lucrari, de la 4.845.000 euro la 5.000.000 euro;
 • pentru contractele de servicii, de la 193.000 euro la 200.000 euro.
C. Cererea de oferte

Peste pragul de 15.000 euro, autoritatea contractanta poate aplica procedura de cerere de oferte in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:

 • pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
 • pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
 • pentru contractul de lucrari: 5.000.000 euro.
D. Data limita de depunere a ofertelor orientative in cadrul sistemului de achizitie dinamic

Pragul de 125.000 euro prevazut de art. 158 alin. (2) in vederea stabilirii de catre autoritatea contractanta a datei limita de depunere a ofertelor orientative in cadrul sistemului de achizitie dinamic devine 130.000 euro.

NOTIFICAREA ACHIZITIILOR DIRECTE DE PESTE 5000 EUR

Se introduce un nou articol care prevede obligatia autoritatii contractante de a transmite in SEAP o notificare cu privire la fiecare achizitie directa a carei valoare depaseste echivalentul in lei a sumei de 5.000 euro fara TVA, in cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achizitiei realizate.

ESTIMAREA VALORII CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

 

In ceea ce priveste regulile de estimare a valorii contractului de achizitie publica, in cazul contractelor de servicii aferente realizarii investitiilor publice si/sau a lucrarilor de interventie asupra acestora, precum si a contractelor de lucrari, valoarea estimata va cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).

 

REGULI DE ELABORARE SI VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

Documentatia de atribuire cuprinde:

 • fisa de date;
 • caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
 • informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

De asemenea, sunt considerate clauze nescrise:

 • cerintele/criteriile de calificare si/sau selectie, care se regasesc in caietul de sarcini ori documentatia descriptiva si care nu sunt preluate in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare;
 • orice factor de evaluare cuprins in documentatia de atribuire, care nu se regaseste in invitatia de participare/anuntul de participare.

In plus, se specifica faptul ca evaluarea efectuata de A.N.R.M.A.P. nu are in vedere caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, dupa caz. Astfel, in termen de maximum 10 zile de la data primirii documentatiei in SEAP – termen micsorat de la 14 zile – , A.N.R.M.A.P.:

 • emite autoritatii contractante acceptul in vederea initierii procedurii de atribuire; sau
 • informeaza autoritatea contractanta asupra neconformitatilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt in concordanta cu prevederile legale privind achizitiile publice.

Documentatia de atribuire retransmisa de autoritatea contractanta este evaluata de catre A.N.R.M.A.P. in termen de maximum 3 zile de la data repostarii acesteia in SEAP.

S-a prevazut expres faptul ca documentele transmise in SEAP de catre autoritatile contractante vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Totodata, autoritatea contractanta va incarca in SEAP, odata cu documentatia de atribuire, o declaratie pe propria raspundere (care nu are caracter de document public) a reprezentantului legal ce va contine datele de identificare ale persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

 

REGULI DE PUBLICITATE

 

Noua reglementare prevede in mod expres faptul ca A.N.R.M.A.P. verifica si eratele la anuntul/invitatia de participare ce modifica/completeaza informatiile publicate in anuntul/invitatia de participare. Eratele se verifica de A.N.R.M.A.P. in termen de doua zile de la data primirii in SEAP.

Totodata, se precizeaza faptul ca:

 • modificarea/completarea criteriilor de calificare si selectie ca urmare a deciziei C.N.S.C. se face in mod obligatoriu prin publicarea unei erate si cu prelungirea perioadei necesare elaborarii candidaturilor/ofertelor;
 • in cazul contractelor a caror valoare este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta publica orice modificare/completare a informatiilor cuprinse in anuntul de participare, prin intermediul eratei, atat in SEAP, cat si in JOUE;
 • este interzisa modificarea/completarea informatiilor cuprinse in invitatia de participare/anuntul de participare prin intermediul clarificarilor si fara publicarea unei erate.

REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Se prevede in mod expres faptul ca autoritatea contractanta precizeaza in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Mai mult decat atat, autoritatea contractanta publica in SEAP denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator exclus, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, pentru care se publica numai numele.

 

PRELUNGIREA PERIOADEI DE ELABORARE A OFERTELOR

Perioada pentru elaborarea ofertelor poate fi prelungita si in situatia in care perioada de timp stabilita potrivit prevederilor legale nu este suficienta pentru elaborarea ofertelor si/sau pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.

In plus,  indiferent de ipoteza in care perioada pentru elaborarea ofertelor este prelungita, data-limita de depunere a ofertelor se decaleaza, prin publicarea unei erate, cu o perioada suficienta, astfel incat orice operator economic interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru elaborarea ofertei.

 

ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

A. Raspunsul la solicitarile de clarificari

In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a respecta termenul legal, autoritatea va raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele:

 • perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea  acestuia de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
 • raspunsul nu modifica informatiile deja publicate/transmise, nu afecteaza modul de elaborare a ofertelor si nici nu devine necesara publicarea unei erate.

Prevederile legale referitoare la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici (art. 78 si 79 din O.U.G. nr. 34/2006) se aplica in mod corespunzator, raportandu-se la data-limita de depunere a candidaturilor pentru procedurile de:

 • licitatie restransa;
 • dialog competitiv;
 • negociere.
 B. Modificarea criteriilor de selectie si calificare a candidatilor/ofertantilor

Orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia:

 • modificarilor dispuse prin decizia Consiliului;
 • modificarilor dispuse prin hotarari ale instantelor judecatoresti;
 • masurilor de remediere dispuse de autoritatea contractanta in temeiul art. 2561 alin. (3) si art. 2563alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.

Orice modificare de natura celor permise se realizeaza cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel incat operatorii economici sa beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregatirea documentelor de calificare si/sau selectie, respectiv, dupa caz, pentru elaborarea ofertelor.

 

C. Evaluarea ofertelor

Termenul pentru evaluarea ofertelor este majorat de la 20 de zile, la 25 de zile de la data deschiderii ofertelor. Totodata, autoritatea contractanta poate prelungi o singura data perioada de evaluare, cu exceptia situatiilor in care autoritatea contractanta reevalueaza ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotarari judecatoresti sau a recomandarilor observatorilor Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice.

Prelungirea se va aduce la cunostinta operatorilor economici in doua zile de la data expirarii celor 25 de zile mentionate.

 

D. Pret neobisnuit de scazut

 

Pragul pentru considerarea unei oferte ca avand un pret aparent neobisnuit de scazut prin raportare la valoarea estimata a contractului se micsoreaza de la 85% din valoarea estimata a contractului, la 70% din valoarea estimata a contractului.

 

E.  Organizarea procedurilor pe loturi

 

In cadrul procedurilor organizate pe loturi:

 • termenele de asteptare si termenele inauntrul carora persoana vatamata poate formula contestatie se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare;
 • raportul procedurii de atribuire poate fi elaborat si pentru fiecare lot in parte.
F. Anularea proceduriii de atribuire in cazul abaterilor grave

 

Reprezinta abateri grave de la prevederile legislative in sensul art. 209 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006  si urmatoarele situatii:

 • deciziile luate de autoritatea contractanta in procesul de evaluare a ofertelor au la baza cerinte/criterii de calificare si/sau selectie ce nu se regasesc in fisa de date/invitatia de participare/anuntul de participare;
 • orice situatie reglementata expres de Ordonanta.

Cu titlu de exemplu, sunt reglementate expres ca abateri grave urmatoarele situatii:

 • cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul de 6 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor/canidaturilor si prin raspunsul la solicitarea de clarificare se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor/candidaturilor si devine necesara publicarea unei erate;
 • cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor/candidaturilor si devine necesara publicarea unei erate.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SI A LITIIGIILOR IN INSTANTA

A. Statutul personalului C.N.S.C.

 

Consiliul este independent si nu este subordonat niciunei autoritati sau institutii publice.

Totodata, evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizeaza potrivit regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat prin hotarare a Guvernului, avand la baza urmatoarele criterii obligatorii de evaluare:

 • ponderea deciziilor casate;
 • consecventa in aplicarea unitara a dispozitiilor in materia achizitiilor publice.

Conform noii reglementari, nu au dreptul de a participa la solutionarea unei contestatii nici membrii Consiliului care in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire au solutionat o alta contestatie.

 

B. Retinerea garantiei de participare

In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului anumite sume din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului. In acest sens, peste pragul de 15.000 euro si pana la 420.000 lei inclusiv, autoritatea contractanta va retine 1% din aceasta valoare.

Aceste sume vor fi retinute si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, cu exceptia situatiei in care renuntarea la contestatie a fost realizata ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare. De asemenea, retinerea devine aplicabila si in masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului prin care a fost admisa contestatia, respingand pe fond contestatia.

Totodata, in masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele retinute, in cel mult 5 zile de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.

C. Publicarea deciziilor Consiliului

 

De asemenea, cu privire la publicarea deciziilor Consiliului:

 • termenul de publicare este de 5 zile de la pronuntare;
 • decizia motivata se publica de catre autoritatea contractanta in SEAP in termen de 5 zile de la data primirii, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
D. Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului

 

Deciziile Consiliului pot fi atacate de orice persona vatamata. In acelasi timp,  este prevazuta obligatia persoanei care formuleaza plangerea de a comunica, in termenul legal, o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare, fara referire la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza in oferta sa ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, si partilor care au fost implicate in procedura de contestare in fata Consiliului, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata.

Hotararea motivata pronuntata de instanta va fi inaintata, in copie, in termen de 15 zile de la data redactarii, catre A.N.R.M.A.P., care o publica in SEAP, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, la datele cu caracter personal, precum si la acele informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

 

E. Solutionarea litigiilor in instanta

Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.

De asemenea, instanta constata nulitatea contractului si in alte cazuri prevazute de lege.

 

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

 

In cazul in care termenul impus de Consiliu pentru luarea masurilor de remediere nu este respectat de autoritatea contractanta, se aplica conducatorului unitatii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Sunt de asemenea contraventii:

 • netransmiterea in SEAP a notificarii cu privire la achizitia directa a carei valoare depaseste echivalentul in lei a sumei de 5.000 euro fara TVA;
 • nepunerea documentelor solicitate la dispozitia persoanelor imputernicite ale A.N.R.M.A.P. si/sau nepermiterea accesului la sediul autoritatii contractante.

Limitele de amenda s-au modificat dupa cum urmeaza:

 • contraventia prevazuta la art. 293 lit. l1) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 • contraventiile prevazute la art. 293 lit. e1), f), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
 • contraventiile prevazute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei;
 • contraventiile prevazute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j1), l), m), o), p) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei.

In plus, A.N.R.M.A.P. poate solicita instantei de judecata, in conditiile legii, constatarea nulitatii absolute a contractelor si daca deciziile luate de autoritatea contractanta in procesul de evaluare a ofertelor au avut la baza cerinte/criterii de calificare si/sau selectie ce nu se regasesc in fisa de date/anuntul de participare/invitatia de participare.

Litigiile privind constatarea nulitatii absolute a contractelor la solicitarea A.N.R.M.A.P. se solutioneaza, de urgenta si cu precadere, de catre Tribunalul Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, potrivit dispozitiilor art. 7202-7207 si 7209 din Codul de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator. De asemenea, sentinta Tribunalului Bucuresti poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal.

 

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.