Calendar

June 2024
M T W T F S S
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Pachetul de Legi în domeniul Achizițiilor Publice a fost transmis spre promulgare Președintelui României

19 Mai 2016, Sursa : Camera Deputaților,

Parlament - poza Agerpres

 

În data de 12 Mai 2016, au fost transmise de către Camera Deputaților, Legile din domeniul Achizițiilor Publice, Președintelui României, E.S. Klaus Iohannis, spre promulgare.

După promulgarea Pachetului de Legi, de către Președintele României, acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, cu termen de intrare în vigoare în trei zile de la publicare.

Legile pot fi vizualizate aici :

pr017_16 Legea Achizitiilor Sectoriale

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile capitolului VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1) dispoziţiile art. 208 alin. (2) intră în vigoare la 18 octombrie 2018.

 

pr018_16 Legea Achizitiilor Clasice

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă :
a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1) dispoziţiile art. 199 alin. (2) intră în vigoare la 18 octombrie 2018.

(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării sale în vigoare.
(2) Procedurilor de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire.
(3) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.
(4) Contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.

(1) În vederea realizării sarcinilor prevăzute în Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice şi în prezenta lege, personalul Curţii de Conturi a României se majorează cu 250 de posturi.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă influenţele financiare rezultate din aplicarea alin. (1) în bugetul Curţii de Conturi a României pe anul 2016.

ANAP elaborează norme metodologice de aplicare a prezentei legi pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

pr019_16 Legea privind Remediile si Caile de Atac

Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile acestora din
urmă nu sunt contrare.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanţele judecătoreşti, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător şi 16 posturi de grefier pentru curţile de apel şi, respectiv, 50 de posturi de judecător şi 50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător şi grefier suplimentate în baza prezentei legi vor fi repartizate curţilor de apel şi,
respectiv, tribunalelor, în funcţie de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acţiuni prevăzute de prezenta lege. Finanţarea se va face din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la proxima rectificare bugetară.

Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr.395 din 30 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, şi Directiva
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr.76 din 23 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.

(1) Contestaţiile/cererile/plângerile aflate în curs de soluţionare la Consiliu/instanţa de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să fie soluţionate în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost depuse.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică numai contestaţiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare.
(3) Contestaţiile depuse, în condiţiile legii, la poştă, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân supuse soluţionării conform legii în vigoare la data la care au fost depuse, chiar dacă sunt înregistrate la Consiliu/instanţa de judecată după această dată.
(4) Termenele procedurale aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă.

(1) Trimiterile din cadrul altor acte normative la prevederile capitolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3.37/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră făcute la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta lege.
(2) Până la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 37 alin. (2), dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.
(3) Consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice numiţi prin decizia prim-ministrului, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt numiţi de drept consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice prin efectul prezentei legi.

pr020_16 Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii iniţiate după data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire.
(3) Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune încheiate după data intrării în vigoare a acesteia.
(4) Contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate, în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.

– La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;
c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.