Calendar

June 2024
M T W T F S S
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Universal Business Language in Public Procurement

1.11.2014 EN Official Journal of the European Union L 315/44

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION

of 31 October 2014

on the identification of Universal Business Language version 2.1 for referencing in public procurement

(Text with EEA relevance)

 

(2014/771/EU)

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on European standardisation, amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/23/EC and 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decision 87/95/EEC and Decision No 1673/2006/EC of the European Parliament and of the Council (1), and in particular Article 13(1) thereof,

After consulting the European multi-stakeholder platform on ICT standardisation and sectoral experts,

Whereas:

(1) Standardisation plays an important role in supporting the Europe 2020 strategy, as set out in the Communication from the Commission entitled ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth’ (2). Several flagship initiatives of the Europe 2020 strategy underline the importance of voluntary standardisation in product or services markets to assure the compatibility and interoperability between products and services, foster technological development and support innovation.
(2) In the digital society standardisation deliverables become indispensable to ensure the interoperability between devices, applications, data repositories, services and networks. The Communication from the Commission entitled ‘A strategic vision for European standards: moving forward to enhance and accelerate the sustainable growth of the European economy by 2020’ (3) recognises the specificity of information and communication technologies (ICT) standardisation where ICT solutions, applications and services are often developed by global ICT Fora and Consortia that have emerged as leading ICT standards development organisations.
(3) Regulation (EU) No 1025/2012 aims at modernising and improving the European standardisation framework. It establishes a system whereby the Commission may decide to identify the most relevant and most widely accepted ICT technical specifications issued by organisations that are not European, international or national standardisation organisations. The possibility to use the full range of ICT technical specifications when procuring hardware, software and information technology services will enable interoperability, will help avoid lock-in for public administrations and will encourage competition in the supply of interoperable ICT solutions.
(4) The ICT technical specifications that may be eligible for referencing in public procurement must comply with the requirements set out in Annex II to Regulation (EU) No 1025/2012. Compliance with those requirements guarantees the public authorities that the ICT technical specifications are established in accordance with the principles of openness, fairness, objectivity and non-discrimination that are recognised by the World Trade organisation (WTO) in the field of standardisation.
(5) The decision to identify the ICT specification is to be adopted after consultation of the European multi-stakeholder platform on ICT standardisation set up by Commission Decision (4) complemented by other forms of consultation of sectoral experts.
(6) On 22 May 2014, the European multi-stakeholder platform on ICT standardisation evaluated Universal Business Language version 2.1 (UBL 2.1) against the requirements set out in Annex II to Regulation (EU) No 1025/2012 and gave a positive advice on its identification for referencing in public procurement. The evaluation of UBL 2.1 was subsequently submitted to consultation of sectoral experts that also gave a positive advice on its identification.
(7) UBL 2.1 developed by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards is a royalty-free library of standard electronic Extensible Markup Language (XML) business documents. It is designed to plug directly into existing business, legal, auditing, and records management practices, and to operate within a standard business framework such as ISO 15000 (ebXML) to provide a complete, standards-based infrastructure that can extend the benefits of existing Electronic Data Interchange (EDI) systems to businesses of all sizes,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Universal Business Language version 2.1 developed by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards is eligible for referencing in public procurement.

Article 2

This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 31 October 2014.

For the Commission

The President

José Manuel BARROSO


(1)  OJ L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final of 3 March 2010.

(3)  COM(2011) 311 final of 1 June 2011.

(4)  Commission Decision of 28 November 2011 setting up the European multi-stakeholder platform on ICT standardisation (OJ C 349, 30.11.2011, p. 4).

 

1.11.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315/44

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 31 octombrie 2014

privind identificarea Universal Business Language versiunea 2.1, pentru utilizarea ca referință în cadrul achizițiilor publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/771/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (1),

după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, precum și a experților din sector,

întrucât:

(1) Standardizarea joacă un rol important în susținerea Strategiei Europa 2020, astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (2). Mai multe inițiative emblematice ale strategiei Europa 2020 subliniază importanța standardizării voluntare de pe piețele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea între produse și servicii, a promova dezvoltarea tehnologică și a sprijini inovarea.
(2) În societatea digitală, produsele standardizării devin indispensabile pentru asigurarea interoperabilității între dispozitive, aplicații, depozite de date, servicii și rețele. Comunicarea Comisiei intitulată „O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020” (3) recunoaște specificitatea standardizării tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), domeniu în care soluțiile, aplicațiile și serviciile sunt deseori elaborate de forumuri și consorții mondiale TIC care s-au impus ca organizații lider în elaborarea de standarde TIC.
(3) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 vizează modernizarea și îmbunătățirea cadrului european de standardizare. Acesta stabilește un sistem prin care Comisia poate decide să identifice cele mai relevante și mai larg acceptate specificații tehnice TIC elaborate de organizații care nu sunt organizații de standardizare europene, internaționale sau naționale. Posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de specificații tehnice TIC în momentul achiziționării de hardware, software și servicii de tehnologia informației va facilita interoperabilitatea, va contribui la evitarea blocajelor în administrațiile publice și va încuraja concurența în domeniul furnizării de soluții TIC interoperabile.
(4) Specificațiile tehnice TIC care pot fi utilizate drept referințe în procedurile de achiziții publice trebuie să respecte cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Conformitatea cu cerințele respective garantează autorităților publice că specificațiile tehnice TIC sunt stabilite conform principiilor de deschidere, echitate, obiectivitate și nediscriminare recunoscute de Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în domeniul standardizării.
(5) Decizia de a identifica specificațiile TIC urmează să fie adoptată după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC instituit prin Decizia Comisiei (4), completată de alte forme de consultare a experților din sector.
(6) La 22 mai 2014, Forumul european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC a evaluat Universal Business Language versiunea 2.1 (UBL 2.1) pe baza cerințelor anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 și a emis un aviz favorabil privind identificarea sa pentru utilizarea ca referință în cadrul achizițiilor publice. Evaluarea UBL 2.1 a fost ulterior înaintată spre consultare experților sectoriali care, la rândul lor, au emis un aviz favorabil în ceea ce privește identificarea sa.
(7) UBL 2.1, dezvoltată de Organizația pentru promovarea standardelor privind informațiile structurate (Organization for the Advancement of Structured Information Standards, OASIS), este o bibliotecă scutită de redevențe, alcătuită din documente comerciale electronice standard, în format XML (Extensible Markup Language). Concepută pentru a fi direct compatibilă cu practicile existente în domeniul comerțului, dreptului, auditului și al gestionării documentelor și pentru a funcționa într-un cadru comercial standard, precum ISO 15000 (ebXML), UBL își propune să ofere o infrastructură completă, bazată pe standarde, care să pună sistemele de schimb electronic de date existente (EDI) la dispoziția tuturor întreprinderilor, indiferent de dimensiunea acestora,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Universal Business Language versiunea 2.1, dezvoltată de Organizația pentru promovarea standardelor privind informațiile structurate (OASIS), poate fi utilizată ca referință în cadrul achizițiilor publice.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final din 3 martie 2010.

(3)  COM(2011) 311 final din 1 iunie 2011.

(4)  Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2011 de înființare a Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC (JO C 349, 30.11.2011, p. 4).

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.