Calendar

July 2024
M T W T F S S
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

LEGEA nr. 145 din 23.07.2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. Unic – Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins: „CAPITOLUL VI Obținerea statutului de utilitate publică a asociațiilor, fundațiilor și federațiilor”

2. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 38. – (1) O asociație, fundație sau federație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau al unor colectivități, după caz; b) funcționează de cel puțin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative; c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoțit de situațiile financiare anuale și de bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoașterea statutului de utilitate publică; d) deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus; e) face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate; f) face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din străinătate, care recomandă continuarea activității.”

3. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 39. – (1) Recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de competență își desfășoară activitatea.”

5. La articolul 39 alineatul (11), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu următorul cuprins: „f) situațiile financiare anuale și bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate; g) lista persoanelor angajate și copii de pe contractele de muncă ale angajaților; h) copii de pe convențiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare și altele asemenea.”

6. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: „(2) Recunoașterea utilității publice incumbă asociației sau fundației următoarele obligații: a) obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care au determinat recunoașterea; b) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată; c) obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situațiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

7. La articolul 42, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(2) În cazul în care asociația sau fundația nu mai îndeplinește una ori mai multe dintre condițiile prevăzute la art. 38 care au stat la baza recunoașterii utilității publice, Guvernul va retrage, prin hotărâre, statutul de recunoaștere a utilității publice, la propunerea autorității administrative competente sau a Ministerului Justiției. (3) Retragerea va interveni și în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 41 alin. (2). (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi sesizate autorității administrative competente, Ministerului Justiției sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, IOAN OLTEAN

PREȘEDINTELE SENATULUI VASILE BLAGA

București, 23 iulie 2012. Nr. 145.

 

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.