Calendar

September 2022
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Comentariu asupra Legii 98 / 2016 privind Achizițiile Clasice

NOUA LEGE A ACHIZITIILOR PUBLICE (CLASICE)

logo-vass-lawyers-300x138

Sursa : Vass Lawyers, http://www.vasslawyers.eu/

In M.Of. nr. 390 din data de 23 mai 2016 in cuprinsul caruia a fost publicata Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice („Legea”).

Legea transpune in legislatia nationala Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Legea face parte dintr-un pachet legislativ de transpunere a noii legislatii europene in domeniul achizitiilor publice, care include alaturi de prezentul act normativ si Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale („Legea nr. 99/2016”), Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, precum si Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, acte normative ce au inlocuit cadrul legislativ al achizitiilor publice.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii, la data de 26 mai 2016, s-a abrogat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (“O.U.G. nr. 34/2006”), precum si orice alte prevederi contrare cuprinse in alte acte normative.

Legea se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare, precum si contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru incheiate dupa aceasta data. Procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Legii sunt reglementate de legea in vigoare la data initierii acestora. In mod similar, contractele de achizitie publica/acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Legii vor fi supuse dispozitiilor legii in vigoare la data cand au fost incheiate, in ceea ce priveste incheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora.

Principalele elemente de noutate reglementate de Lege vizeaza aspecte, precum:

 • domeniul de aplicare;
 • definitiile si principiile;
 • regulile generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire;
 • procedurile de atribuire;
 • instrumentele si tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica;
 • organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire;
 • criteriile de calificare si selectie;
 • criteriile de atribuire;
 • documentul unic de achizitie european („DUAE”);
 • atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru;
 • finalizarea procedurii de atribuire;
 • executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
 • modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
 • contraventii si sanctiuni.

DOMENIUL DE APLICARE

Legea se aplica in continuare pentru atribuirea acelorasi tipuri de contracte de achizitie publica si acorduri-cadru prevazute si de O.U.G nr. 34/2006.

Pragurile valorice in raport de care devin aplicabile procedurile de atribuire s-au modificat in schimb, fiind exprimate in lei si nu in euro, astfel:

 • pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari  – 23.227.215 lei;
 • pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii si de produse – 600.129 lei;
 • pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa nr. 2 la Lege –  3.334.050 lei;
 • pentru achizitia directa de produse sau servicii – 132.519 lei, iar pentru lucrari – 441.730 lei.

In mod similar cu O.U.G nr. 34/2006, Legea prevede anumite exceptari de la aplicabilitatea sa. Cu titlu de exemplu, noile exceptari vizeaza contractele care au ca scop principal/obiect:

 • sa permita autoritatilor contractante sa furnizeze sau sa exploateze retele publice de comunicatii electronice ori sa furnizeze catre public unul sau mai multe servicii de comunicatii electronice;
 • servicii de mediere si alte forme de solutionare alternativa a disputelor;
 • anumite servicii juridice;
 • imprumuturi (indiferent daca sunt sau nu in legatura cu emisiunea, vanzarea, cumpararea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare);
 • servicii de transport public de calatori feroviar sau cu metroul.

Achizitiile sectoriale sunt reglementate separat, de Legea nr. 99/2016, spre deosebire de vechea reglementare in care erau prevazute intr-un capitol distinct al O.U.G. nr. 34/2006, legiuitorul roman urmarind astfel structura noului pachet legislativ aplicabil la nivelul Uniunii Europene.

DEFINITIILE SI PRINCIPIILE

Sectiunea corespunzatoare definitiilor a fost completata in mod substantial cu definitii exprese ale unor notiuni, precum: anunt de intentie valabil in mod continuu, ciclu de viata, DUAE, furnizor, lucrari de geniu civil, lot, parteneriat pentru inovare, solicitare de participare, subcontractant, standard etc.

Majoritatea principiilor in materia achizitiilor publice au fost preluate si in noua reglementare, cu exceptia principiului eficientei utilizarii fondurilor.

REGULILE GENERALE DE PARTICIPARE SI DESFASURARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

(i) Reguli cu privire la operatorii economici

Legea mentine formele de participare la procedura de atribuire prevazute si in vechea reglementare, respectiv participare individuala ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv asociere, subcontractare sau sustinerea unui tert.

Elementele de noutate legate de participarea in comun constau, inter alia, in faptul ca autoritatea contractanta poate stabili prin documentatia de atribuire, atunci cand este necesar si justificat din motive obiective si cu respectarea principiului proportionalitatii:

 • modul in care operatorii economici urmeaza sa indeplineasca cerintele referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala;
  • conditii specifice privind executarea contractului, diferite de cele aplicabile ofertantilor individuali.

(ii) Reguli cu privire la confidentialitate

Obligatia de confidentialitate a autoritatii contractante a fost preluata si in noua Lege, cu  mentinerea responsabilitatii operatorilor economici de a indica informatiile pe care acestia le considera confidentiale.

In plus, autoritatea contractanta are posibilitatea de a impune operatorilor economici anumite cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata intregii proceduri de atribuire.

(iii) Reguli de evitare a conflictului de interese

Obligatiile autoritatii contractante in acest sens sunt extinse, astfel:

 • in cazul in care identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese, va intreprinde orice demersuri necesare in vederea stabilirii sau nu a existentei unui conflict de interese si va prezenta candidatului/ofertantului o expunere a motivelor care, in opinia sa, sunt de natura sa duca la un astfel de conflict;
 • in cazul de mai sus, va solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului de vedere cu privire la respectiva situatie;
  • daca stabileste ca exista un conflict de interese, va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.

Legea reglementeaza totodata, cu titlu exemplificativ, situatiile potential generatoare de conflict de interese.

(iv) Reguli aplicabile comunicarilor

Legea prevede, ca regula, faptul ca orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa fie transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare.

Posibilitatea utilizarii altor mijloace de comunicare decat cele electronice este prevazuta cu titlu de exceptie.

Tot cu titlu de exceptie este reglementata si posibilitatea utilizarii comunicarii verbale pentru alte comunicari, decat cele privind elementele esentiale ale procedurii, cu conditia consemnarii in scris a principalelor elementele ale continutului acestei comunicari si respectarii procedurilor de atribuire, precum si cu informarea tuturor participantilor. Elementele esentiale includ documentele achizitiei, solicitarile de participare si ofertele.

PROCEDURILE DE ATRIBUIRE

(i) Tipuri de proceduri

Legea mentine procedurile clasice de atribuire a contractelor prevazute in O.U.G. nr 34/2006 (i.e. licitatia deschisa, licitatia restransa, negocierea, dialogul competitiv si concursul de solutii).

Se schimba denumirile celor doua tipuri de procedura de negociere in: negociere competitiva si negociere fara publicare prealabila.

Suplimentar, Legea prevede urmatoarele proceduri:

 • parteneriatul pentru inovare, o procedura speciala aplicabila de catre autoritatea contractanta pentru dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, in conditiile in care solutiile disponibile pe piata la un anumit moment nu satisfac necesitatile autoritatii contractante; procedura se desfasoara in trei etape, respectiv: etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor; etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati si a evaluarii confomitatii acestora; etapa negocierilor in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora;
 • procedura aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice, cuprinzand regulile aplicabile in cazul atribuirii unui contract de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 la Lege, cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut de lege; obligatiile autoritatii contractante vizeaza: publicarea fie a unui anunt de participare, fie a unui anunt de intentie valabil in mod continuu; publicarea unui anunt de atribuire a contractului.
  • procedura simplificata (procedura similara cererii de oferta prevazuta de vechea reglementare), aplicabila atunci cand valoarea estimata a achizitiei este mai mica decat pragurile valorice prevazute de Lege; in functie de decizia autoritatii contractante, procedura se va desfasura fie intr-o singura etapa, fie in mai multe etape care presupun atat selectia candidatilor, cat si negocierea si evaluarea ofertelor; in cazul procedurii simplificate autoritatea contractanta aplica doar anumite criterii de calificare si selectie, respectiv motivele de excludere, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, experienta similara.

(ii) Aplicarea procedurilor

Ca o regula generala, autoritatea contractanta va aplica in continuare procedura de licitate deschisa sau restransa, avand dreptul de a aplica celelalte proceduri in conditiile speciale expres prevazute de Lege.

Conditiile in care autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau de dialog competitiv difera fata de O.U.G. nr. 34/2006. Astfel, acestea pot fi utilizate daca se indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

 • necesitatile autoritatii contractante nu pot fi asigurate fara adaptarea solutiilor disponibile in mod rapid pe piata;
 • lucrarile, produsele sau serviciile includ solutii de proiectare sau solutii inovatoare;
 • contractul nu poate fi atribuit fara negocieri prealabile din cauza unor circumstante specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridica si financiara ori din cauza riscurilor legate de acestea;
 • specificatiile tehnice nu pot fi definite cu suficienta precizie de catre autoritatea contractanta prin trimitere la un standard, o evaluare tehnica europeana, o specificatie tehnica comuna sau o referinta tehnica.

Un alt caz de aplicare vizeaza ipoteza in care in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile (aplicabil doar in cazul negocierii potrivit vechii legislatii).

INSTRUMENTELE SI TEHNICILE SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

In mod similar cu O.U.G. nr. 34/2006, Legea reglementeaza in mod separat urmatoarele instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica:

(i)  Acordul-cadru

Durata acordului-cadru este mentinuta la maximum 4 ani, cu exceptia cazurilor exceptionale pe care autoritatea contractanta le justifica temeinic, in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

In cazul acordului-cadru incheiat cu mai multi operatori economici, pe langa cele doua moduri clasice de executare (i.e. cu reluarea sau fara reluarea competitiei), Legea prevede un al treilea mod de executare, respectiv: partial fara reluarea competitiei intre operatorii economici si partial cu reluarea competitiei, numai daca aceasta posibilitate a fost prevazuta in documentatia de atribuire, in cazul in care acordul-cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor/prestarea serviciilor/furnizarea produselor care constituie obiectul sau.

(ii) Sistemul dinamic de achizitii

Prevederile speciale privind sistemul dinamic de achizitii se completeaza cu prevederile privind licitatia restransa, spre deosebire de vechea reglementare potrivit careia se completau cu prevederile privind licitatia deschisa.

Legea nu mai limiteaza durata maxima a unui sistem de achizitie dinamic la 4 ani, fiind insa stipulata obligatia autoritatii contractante de a indica perioada de valabilitate a sistemului in anuntul de participare. Autoritatea contractanta are, totodata, obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii, folosind formularele standard pentru anuntul de participare sau pentru anuntul de atribuire, dupa caz.

(iii) Licitatia electronica

Noua reglementare a pastrat in linii mari regulile generale prevazute in O.U.G nr. 34/2006.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

(i) Consultarea pietei

Cu titlu de noutate, Legea reglementeaza posibilitatea autoritatii contractante de a organiza consultari ale pietei in vederea pregatirii achizitiei, prin intermediul SEAP si prin orice alte mijloace.

Autoritatea contractanta are dreptul:

 • §  de a invita experti independenti/autoritati publice/operatori economici, in cadrul consultarilor;
 • §  de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandarile primite in cadrul consultarilor pentru pregatirea achizitiei si pentru organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractanta are obligatia ca, prin organizarea acestei etape, sa nu denatureze concurenta si/sau sa nu incalce principiile nediscriminarii si transparentei, avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea unei astfel de situatii.

(ii) Impartirea pe loturi

Noua Lege incurajeaza impartirea contractelor in loturi, autoritatile fiind obligate sa justifice eventuala decizie de a nu atribui contractul pe loturi.

Obiectul fiecarui lot va fi stabilit astfel incat sa corespunda mai bine capacitatii/sectoarelor specializate IMM-urilor.

Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare urmatoarele elemente:

 • daca ofertele pot fi depuse pentru unul/mai multe/toate loturile;
 • numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant (atunci cand autoritatea contractanta decide sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant).

Totodata, in documentele achizitiei vor fi indicate criteriile si regulile obiective si nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiasi ofertant.

(iii) Termene minime pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare

Noua reglementare stipuleaza, in principiu, termene minime pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare mai scurte, respectiv:

 • licitatie deschisa – 35 de zile;
 • licitatie restransa – 30 de zile atat pentru depunerea solicitarilor de participare, cat si a ofertelor;
 • negociere competitiva – 30 de zile atat pentru depunerea solicitarilor de participare, cat si a ofertelor initiale;
 • dialog competitiv – 30 de zile pentru depunerea solicitarilor de participare;
 • parteneriat pentru invoare – 30 de zile pentru depunerea solicitarilor de participare;
 • procedura simplificata – 10 zile (pentru contractul de servicii sau produse), 6 zile (pentru contractul de complexitate redusa), 15 zile (pentru contractul de lucrari).

In functie de procedura aplicata, autoritatea contractanta poate reduce, de regula, termenele mai sus mentionate, in cazul publicarii unui anunt de intentie, in situatii de urgenta sau in cazul in care accepta depunerea ofertelor in mijloace electronice.

(iv) Regulile de publicitate si transparenta

Legea reglementeaza posibilitatea autoritatii contractante de a grupa trimestrial anunturile de atribuire in cazul (i) contractelor de achizitie publica incheiate in executarea acordurilor-cadru, (ii) contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite printr-un sistem dinamic de achizitii, precum si (iii) in cazul atribuirii unui contract care are ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 la Lege.

Ca regula, termenele pentru publicarea anunturilor de atribuire sunt:

 • 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, in urma finalizarii procedurii de atribuie;
 • 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru (in cazul anunturilor de atribuire grupate).

Legea prevede urmatoarele obligatii specifice de publicitate si transparenta in cazul atribuirii contractelor de publicitate media:

 • obligatia de a publica un anunt de participare pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet, insotit de justificarea oportunitatii achizitiei;
 • obligatia de a publica un anunt de atribuire pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet;
 • la incetarea contractului de publicitate media, obligatia de a publica pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei un raport de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate respective.

Noua reglementare instituie urmatoarele exceptii de la obligatia de a asigura operatorilor economici accesul prin mijloace electronice la documentatia de atribuire, situatii in care autoritatea va indica in anuntul de participare modalitatea prin care se va asigura accesul:

 • in situatia in care nu poate asigura acest acces; si
 • din motive legate de protejarea naturii confidentiale a informatiilor.

(v) Clarificarile la documentatia de atribuire

Noua reglementare pastreaza obligatia autoritatii contractante de a raspunde in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, respectiv cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

Legea instituie, in plus, si un termen mai scurt de 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, aplicabil in situatiile de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea contractanta.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE

Legea prevede doua categorii de criterii de calificare si selectie, respectiv:

 • motive de excludere a candidatului/ofertantului; si
 • criterii privind capacitatea candidatului/ofertantului.

(i) Motivele de excludere

Noua Lege prevede obligatia autoritatii contractante (iar nu dreptul), de a exclude din procedura de atribuire operatorii economici care se afla intr-una din situatiile de excludere.

Printre motivele de excludere noi reglementate de Lege se regasesc:

 • operatorul economic a comis anumite infractiuni (e.g. infractiuni de coruptie);
 • operatorul economic a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea;
 • operatorul economic se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;
 • autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
 • operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante.

Motivul de excludere privind comiterea infractiunilor se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare/conducere/supraveghere al operatorului economic sau are putere de reprezentare/decizie/control in cadrul acestuia.

Motivele de excludere se aplica si subcontractantilor propusi si tertilor sustinatori. In cazul in care tertul sustinator/subcontractantul se incadreaza intr-un astfel de motiv, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea sa.

In plus, Legea prevede posibilitatea operatorilor economici (cu exceptia celor carora li s-a aplicat masura interdictiei de a participa la proceduri de atribuire), care se afla in una dintre situatiile de excludere, de a dovedi ca au luat masuri suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la aceste situatii (e.g. plata despagubirilor privind eventualele prejudicii cauzate printr-o infractiune). In cazul in care autoritatea contractanta considera ca dovezile prezentate sunt suficiente pentru a demonstra in concret credibilitatea, aceasta nu va exclude operatorul economic din procedura.

(ii) Criteriile privind capacitatea

Legea cuprinde prevederi referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi. Astfel, autoritatea contractanta:

 • §  are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului, cu privire la partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv;
 • §  va respinge subcontractantul si va solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant, daca din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus initial are capacitatea tehnica si profesionala necesara.

Dreptul autoritatii contractante de a solicita inlocuirea se aplica in mod similar si in privinta tertului sustinator.

In cazul in care este permisa atribuirea mai multor loturi aceluiasi ofertant, este introdus dreptul autoritatii contractante:

 • §  de a stabili cerintele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, in cazul in care este permisa atribuirea mai multor loturi aceluiasi ofertant, iar contractele pentru acestea trebuie executate in acelasi timp;
 • §  de a stabili cerintele privind resursele tehnice si/sau profesionale prin raportare la grupuri de loturi, atunci cand utilizarea acestor resurse in cadrul contractelor se realizeaza simultan sau fac imposibila alocarea aceleiasi/acelorasi resurse pentru mai multe contracte care se executa in acelasi timp.

Standardele de asigurare a calitatii si de protectie a mediului nu mai sunt incluse in sectiunea privind criteriile de calificare, ci in cea privind DUAE.

CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Potrivit noii reglementari, contractul de achizitie publica/acordul-cadru va fi atribuit ofertantului care e depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Legea prevede urmatoarele criterii de atribuire: (i) pretul cel mai scazut; (ii) costul cel mai scazut; (iii) cel mai bun raport calitate-pret; (iv) cel mai bun raport calitate-cost.

Criteriile privind pretul cel mai scazut sau costul cel mai scazut nu pot fi utilizate in cazul:

 • anumitor categorii de contracte de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale si care presupun activitati cu nivel de complexitate ridicat;
 • contractelor de lucrari sau servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructura de transport transeuropene si drumuri judetene.

Cel mai bun raport calitate-pret sau calitate-cost se determina pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu si/sau sociale, in legatura cu obiectul contractului.

Autoritatile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, mentionat explicit in anuntul de participare, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt echivalente (e.g. combaterea somajului).

DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZITII EUROPEAN

DUAE reprezinta documentul unic de achizitii european furnizat exclusiv in format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, care se depune odata cu solicitarile de participare/ofertele.

DUAE va include si informatiile cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie de catre subcontractantii propusi si/sau tertii sustinatori.

Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat intr-o procedura de atribuire precedenta, cu conditia sa confirme ca informatiile cuprinse in acesta sunt in continuare corecte si valabile la data depunerii acestuia.

Legea prevede posibilitatea autoritatii contractante de a solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna  documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire (cu exceptia situatiilor in care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante in mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile in mod gratuit).

ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDURILOR-CADRU

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare precizati in invitatia/anuntul de participare si in documentele achizitiei, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • oferta respectiva indeplineste toate cerintele, conditiile si criteriile stabilite prin anuntul de participare si documentele achizitiei;
 • oferta respectiva a fost depusa de un ofertant care indeplineste criteriile privind calificarea si, daca este cazul, criteriile de selectie si nu se afla sub incidenta motivelor de excludere.

Oferta admisibila este acea oferta care nu este inacceptabila (i.e. nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, precum si cerintele de calificare si selectie) sau neconforma (i.e. lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei, inclusiv in situatia in care oferta nu respecta specificatiile tehnice si/sau conditiile financiare).

Se mentine obligatia autoritatii contractante de a solicita clarificari ofertantului care a depus o oferta cu un pret/cost aparent neobisnuit de scazut, fiind eliminat insa pragul procentual in functie de care se determina acest pret.

Legea pastreaza termenul de 25 de zile in care autoritatea contractanta trebuie sa stabileasca oferta castigatoare, cu diferenta ca acesta se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor.

FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Sunt pastrate in linii mari situatiile care atrag anularea procedurii de atribuire prevazute si in O.U.G. nr. 34/2006.

In ceea ce priveste caracterul public al dosarului achizitiei publice, Legea prevede obligatia autoritatii contractante de a permite, dupa comunicarea rezultatului procedurii, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum si la informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice si/sau financiare care nu au fost declarate de catre ofertanti ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI-CADRU

Sunt introduse prevederi cu privire la subcontractanti care vizeaza, inter alia:

 • plata directa a subcontractantilor de catre autoritatea contractanta, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens;
 • dreptul contractantului de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca aceasta sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, si cu acordul autoritatii contractante;
 • posibilitatea autoritatii contractante de a solicita informatii cu privire la furnizorii implicati/subcontractantii subcontractantilor contractantului/subcontractantii aflati la niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.

MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI-CADRU

Noua Lege reglementeaza expres cazurile in care este permisa modificarea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Astfel, contractele de achizitie publica/acordurile-cadru pot fi modificate, in urmatoarele situatii:

 • atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului sau orice alte optiuni;
 • atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: (i) devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse, servicii sau lucrari suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia; (ii) schimbarea contractantului este imposibila; (iii) orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea produselor/serviciilor/lucrarilor suplimentare nu va depasi 50% din valoarea contractului initial;
 • atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: (i) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada; (ii) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului; (iii) cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru initial;
 • atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii: (i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea contractanta; (ii) drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/acordului-cadru si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute Lege; (iii) la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica/acordului-cadru, contractantul principal cesioneaza autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea contractanta;
 • atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale
 • atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: (i) valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice prevazute de Lege pentru aplicarea procedurilor de atribuire; (ii) valoarea modificarii este mai mica decat 10% din pretul contractului de achizitie publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de servicii sau de produse, sau mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari.

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Noua Lege mentine in linii mari contraventiile sanctionate si in baza O.U.G. nr. 34/2006, insa prevede sanctiuni mai mici, respectiv o singura sanctiune (indiferent de tipul de contraventie), constand in amenda intre 5.000 lei si 30.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de persoane imputernicite fie de Curtea de Conturi, fie de ANAP.

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Facebook

Procurement Paper

Statistici:

Flag Counter

Question Pro

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.