Calendar
April 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Aboneaza-te!

Pentru a te abona la newsletter-ul nostru indraznet, introdu adresa ta de email mai jos. Un email de confirmare va fi trimis!

Notificare cu privire la informaţiile pe care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să le includă în notificarea către ANAP referitoare la inițierea procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și a modificărilor contractuale

Sursa : Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice aduce o serie de clarificări asupra anumitor aspecte care vizează informațiile pe care autoritățile/entitățile contractante au obligația să le transmită către instituția noastră, atunci când au în intenţie inițierea unei proceduri  de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, sau începerea etapelor de modificare a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/acordului-cadru sectorial, în conformitate cu Anexa 1 la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 419/08.06.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor /acordurilor- cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii.

 

Recomandăm autorităților/entităților contractante utilizarea mijloacelor de comunicare electronice, respectiv, adresa de e-mail dedicată transmiterii acestor înștiințări, notificări@anap.gov.ro, astfel încât termenele prevăzute la art. 20 și respectiv art. 21 din O.U.G. nr.98/2017 să nu fie afectate, prin raportare la momentul primirii notificării de către ANAP.

Pentru a asigura deplina trasabilitate a informațiilor transmise ce urmează să fie introduse în algoritmul de selecție pentru evaluarea riscului asociat procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau modificărilor contractuale, notificările vor conține următoarele informații obligatorii, organizate sintetic după cum urmează:

  1. Informaţii privind iniţierea negocierilor fără publicare prealabilă derulate în baza art. 104, cu excepţia art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 117, cu excepţia art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art. 64 şi 65 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor iniţiate în baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 223 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. crt. Definirea informațiilor obligatorii pentru înștiințarea ANAP a inițierii unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă Răspunsul autorității / entității contractante
1. Denumirea autorității/entității contractante
2. Codul Unic de Indentificare Fiscală (CUI) al autorității/entității contractante
3. Adresă, telefon, fax, adresă de e-mail, adresă de internet ale AC/EC, persoana de contact – autoritate/entitate contractantă
4. Numele/prenumele reprezentantului legal al autorității / entității contractante
5. Data şi valabilitatea contractului inițial      (acolo unde este cazul)
6. Denumirea contractului ce urmează a fi atribuit prin procedură de negociere fără publicare prealabilă
7. Tipul contractului (furnizare, servicii, lucrări)
8. Codul/Codurile CPV
9. Criteriul de atribuire utilizat
10. Obiectul principal al contractului inițial     (acolo unde este cazul)
11. Sursa de finaţare – fonduri europene nerambursabile, fonduri bugetare, fonduri proprii
12. Data stabilită pentru demararea demersurilor de negociere fără publicare prealabilă
13. Adresa la care se va derula procedura de negociere fără publicare prealabilă      (localitate, judeţ)
14. Valoarea de atribuire a contractului inițial și moneda utilizată(acolo unde este cazul)
15. Valoarea estimată a viitorului contract/act adițional încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă, moneda utilizată
16. Existenţa loturilor (acolo unde este cazul)
17. Numărul/Data anunţului de participare publicat în SEAP (acolo unde este cazul)
18. Numărul/Data anunţului de atribuire publicat în SEAP (acolo unde este cazul)
19. Descrierea circumstanţelor care au condus la necesitatea iniţierii negocierii fără publicare prealabilă a unui anunţ în baza art. 104, cu excepţia art. 104, alin (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 117, cu excepţia art. 117, alin (1), lit. d) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Note:–       NU se transmit către ANAP inștiințări care sunt exceptate potrivit legii.

–      Se va face trimitere clară la articol, aliniat, literă, din legea aplicabilă.

20. Autoritatea de management (acolo unde sursa de finanţare este reprezentată de fonduri europene)
21. Codul unic de indentificare a procedurii de atribuire
22. Invitația/invitațiile de participare transmise operatorilor economici pentru participarea la procedura de negociere fără publicare prealabilă:Data /Numar de înregistrare/ Denumire operator economic Notă: NU se transmit copii de pe invitațiile transmise către operatorii economici

 

2. Informaţii privind modificarea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică,contractului/acordului-cadru sectorial, în situaţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 102 şi 103 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr. crt. Definirea informațiilor obligatorii pentru notificarea ANAP a inițierii unei modificări contractuale Răspunsul autorității / entității contractante
1. Denumirea autorității / entității contractante
2. Codul Unic de Indentificare Fiscală (CUI) al autorității / entității contractante
3. Adresă, telefon, fax, adresă de e-mail, adresă de internet ale AC/EC, persoana de contact – autoritate / entitate contractantă
4. Numele/prenumele reprezentantului legal al autorității / entității contractante
5. Denumirea contractantului cu care se încheie actul adițional
6. Codul Unic de Indentificare Fiscală (CUI) al contractantului cu care se încheie actul adițional
7. Adresă, telefon, fax, adresă de e-mail, adresă de internet ale contractantului cu care se încheie actul adițional
8. Tipul contractului inițial
9. Obiectul principal al contractului inițial
10. Data semnării contractului inițial și perioada de valabilitate a acestuia
11. Descrierea aspectelor ce fac obiectul modificării contractuale ce urmează a fi inițiată
12. Data stabilită pentru începerea etapelor de modificare a contractului
13. Adresa la care se va derula procedura de modificare contractuală (localitate, judeţ)
14. Criteriul de atribuire și factorii de evaluare din procedura de atribuire a contractului inițial
15. Numărul modificărilor contractuale, de tipul celor prevăzute la punctul 26,  efectuate asupra contractului atribuit Notă: Se va include și modificarea contractuală ce face obiectul notificării către ANAP
16. Suma modificărilor anterioare (dacă ele există) aplicate valorii atribuite, moneda utilizată Notă: NU se va include valoarea modificării ce face obiectul notificării către ANAP
17. Numărul tipurilor de modificări contractuale aplicate contractului atribuit, în relație cu modificarea contractuală ce face obiectul notificării catre ANAP Notă:Spre exemplu dacă se modifică exclusiv prețul contractului – se consideră un tip de modificare; dacă se modifică prețul și durata contractului, se vor avea în vedere 2 tipuri de modificări, samd.
18. Sursa de finanțare (contract inițial, act adițional) – fonduri europene nerambursabile/fonduri bugetare/fonduri proprii
19. Numărul/Data anunțului de participare publicat în SEAP
20. Valoarea estimată a contractului/acordului cadru inițial, moneda în care este exprimată această valoare estimată
21. Valoarea estimată a lotului/contractului subsecvent (acolo unde e cazul), moneda utilizată
22. Numărul/Data anunțului de atribuire publicat în SEAP
23. Valoarea atribuită prin contractul initial, moneda
24. Valoarea atribuită distinct pe fiecare lot (acolo unde e cazul), moneda utilizată
25. Valoarea modificării contractuale ce se dorește a fi realizată (exprimată în valoare nominală și în procent din contractual inițial), moneda utilizată
26. Descrierea circumstanțelor imprevizibile care au condus la necesitatea inițierii modificării în cauză și argumentele autorității contractante care justifică încadrarea în prevederea legală, conform prevederilor art. 221, alin. (1), lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare sau art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare. Notă: Se va face trimitere clară la articol, aliniat, literă, din legea aplicabilă.

Vă comunicăm faptul că la inițierea de către autoritățile contractante/entitățile contractante a procedurilor de achiziție publică încadrate ca negocieri fără publicare prealabilă a unui anunț de participare sau a modificărilor contractuale, lipsa tuturor informațiilor menționate mai sus din conținutul înștiințărilor/notificărilor adresate ANAP constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 30.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. i) și alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 245 alin.(1) lit.g) din Legea nr.99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv art. 111  alin.(2) lit. e) din Legea nr.100/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

7 august 2018

Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.
Facebook
Procurement Paper
Statistici:
Flag Counter
Question Pro
QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.